• S1
สไปเดอร์ยึดกระจก,ตัวยึดกระจก,ต่อกระจก,Spider, Fitting, สไปเดอร์, อุปกรณ์จับยึดกระจก, ราวกันตก, Balustrade, ขายสไปเดอร์

[ขาย] สไปเดอร์ยึดกระจก,ตัวยึดกระจก,ต่อกระจก,Spider, Fitting, สไปเดอร์, อุปกรณ์จับยึดกระจก, ราวกันตก, Balustrade, ขายสไปเดอร์


บริษัท ไฮเทค พรีซิชั่น อินดัสเตรียล จำกัด เป็นผู้นำด้ำนกำรผลิตชิ้นงำน หล่อโลหะ สแตนเลส และ เหล็กคำร์บอน ด้วยระบบ Lost wax casting เรำเป็นผู้ผลิตสินค้ำสำหรับอุตสำหกรรมด้ำนต่ำงๆ เช่น อุตสำหกรรมด้ำนน้ำมัน, น้ำยำเคมี, อำหำรและเครื่องดื่ม, กำรประปำ, เครื่องสุขภัณฑ์, อุปกรณ์ก่อสร้ำงและตกแต่งภำยใน, อุปกรณ์ชิ้นส่วนเครื่องจักรและยำนยนต์, อุปกรณ์ประกอบเรือ ฯลฯ

นอกจำกนี้เรำยังมีทีมวิศวกรผู้ชำนำญงำนในกำรรับผลิตชิ้นงำนตำมแบบ ซึ่งควบคุมกำรผลิตด้วยระบบ ISO 9001: 2000 เริ่มตั้งแต่กำรทำแม่พิมพ์ไปจนถึงขั้นตอน finishing ด้วยประสบกำรณ์ที่มีมำกกว่ำ 20 ปี จึงเป็นสิ่งที่สำมำรถรับประกันได้ถึงควำมสำมำรถและควำมชำนำญในด้ำนกำรผลิต ด้วยกำรเป็นผู้ผลิตให้สำหรับโครงกำรระดับประเทศจึงเป็นสิ่งยืนยันได้ถึงศักยภำพกำรผลิตและมำตรฐำนของสินค้ำ (โครงกำรสนำมบินสุวรรณภูมิ, โครงกำรรถไฟฟ้ำ City Air Terminal Station, โครงกำรโรงแรม Novotel Suvarnabhumi Airport เป็นต้น) หล่อสแตนเลสทุกเกรด เช่น S304, S310, S316, S316L, S410, S420, S420J2, S430, S630, SCS13, SCS13A, SCS14A, CF8, CF8M หล่อเหล็กคำร์บอนทุกเกรด เช่น S400, S10C, S20C, S45C, S60C, SCM21, SNCM420, SNCM220, SCW42, SCM440, S45C, S60C, SKD61C ฯลฯ

ติดต่อ คุณชล ฝ่ายการตลาด โทร 082 799 5328

ข้อมูลผู้ลงประกาศ

หมายเลขประกาศ : 613655

ตำแหน่งประกาศ : Free

ประกาศโดย : Chongmas

ประกาศเพื่อต้องการ : ขาย

สภาพสินค้า : สินค้าใหม่

ยี่ห้อ / แบรนด์ : HPI

รุ่น / โมเดล : -

วันสิ้นสุดประกาศ : 31 ส.ค. 2013 ( -678 วัน )

ที่อยู่ : บริษัท ไฮเทค พรีซีชั่น อินดัสเตรียล จำกัด555/12,14 ถ. อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

เขต / อำเภอ : -

รหัสไปรษณีย์ : 10250

เบอร์โทร : 023287762

มือถือ : 0827995328

แฟกซ์ : 023287990

อีเมล์ : ส่งอีเมล์ หาเจ้าของประกาศติดต่อเจ้าของประกาศทางอีเมล์

เว็บไซต์ : http://www.hpihightech.com

ความน่าเชื่อถือ :

คำเตือน !! ห้ามทำการโอนเงินก่อน "ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ" ของผู้ประกาศ , แนะนำให้นัดเจอเพื่อซื้อขายสินค้า และ กรุณาอ่าน "เงื่อนไขการใช้บริการ" หากท่านทำการชำระเงินแล้ว ถือว่าท่านยอมรับ "เงื่อนไขการใช้บริการ" ของ Market Online Oops! แล้ว


ลิขสิทธิ์ © 2010 Online Oops !. สงวนลิขสิทธิ์.
ขับเคลื่อนโดย @onlineoops Best View in : Google Chrome , Firefox
Follow onlineoops on Twitter