[ใหม่] สอบท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

298 สัปดาห์ ที่แล้ว - มหาสารคาม - นาเชือก - คนดู 19

399 ฿

  • สอบท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ รูปที่ 1
  • สอบท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ รูปที่ 2
รายละเอียด
D001 เจ้าพนักงานทะเบียน ท้องถิ่น

1 สาระสำคัญ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม

2 สาระสำคัญ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542

3 สรุป แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

4 พรบ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติทางราชการ พศ. 2558

5 กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนราษฎร

6 กฏกระทรวงกำหนดให้คนต่างด้าวปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2548

7 ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535

8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติบัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ.2526 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534

10 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

11 พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3)

12 งานทะเบียนราษฏร์และบัตรประชาชน

13 แนวข้อสอบ เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร

14 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน

MP3 -P042 -สรุปสาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ 0981515966