ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] บริการจัดส่งแม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก คนดูแลผู้สูงอายุ คนดูแลผู้ป่วย แม่ครัว คนสวนจัดส่งทั่วประเทศ

104 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - เขตหนองจอก - คนดู 8

9,000 ฿

  • บริการจัดส่งแม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก คนดูแลผู้สูงอายุ คนดูแลผู้ป่วย แม่ครัว คนสวนจัดส่งทั่วประเทศ รูปที่ 1
รายละเอียด
บริการรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศและบริการจัดส่งแม่บ้าน โทร 081-422-2858 และ 061-760-7770
จากสภาวะที่ประเทศไทยกำลังประสพปัญหาด้านเศรษฐกิจอยู่ในขณะนี้ สิ่งที่ตามมากับปัญหาเศรษฐกิจในขณะนี้ก็คือ
อาชญากรรม และความไม่ปลอดภัยในทรัพย์สินของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งไม่สามารถจะอาศัยกำลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เพียงฝ่ายเดียวได้ ดังนั้น ทางเราซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาบริษัทฯ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับทางด้านรักษาความปลอดภัยทั้งหลายในขณะนี้ จึงได้ก่อกำเนิดขึ้นมาโดยได้รวมเอาผู้มีประสบการณ์ จากหน่วยงานต่างๆด้านรักษาความปลอดภัยจากภัยที่ท่านไม่สามารถเห็นได้ ในภายหน้า
บริษัทฯ จึงเรียนเสนอรายละเอียดต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ท่านจะได้รับทราบหากท่านตกลงใจที่ใช้บริการ
ของเรามาเพื่อพิจารณา
๑. หลักการรักษาความปลอดภัย
-การวางแผนผังในการรักษาความปลอดภัยในหน่วยงาน
-การวางระบบป้องกันอัคคีภัย
-การติดตามประเมินผลงาน
-การบริการตลอด ๒๔ ชม.
๒. ขอบเขตการบริการรักษาความปลอดภัย
-ให้การบริการรักษาความปลอดภัยตามระยะเวลาที่ท่านต้องการโดยกำหนดการ
-ให้บริการรักษาความปลอดภัย สถานที่ต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร เช่น โรงงานอุสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการเงินธนาคาร บริษัท ห้างสรรพสินค้า โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ สนามกอล์ฟ หมู่บ้าน สถานทูต
สถานีขนส่ง โกดัง ลานจอดรถ โรงพยาบาล ศูนย์รถยนต์ หน่วยงานก่อสร้าง ฯลฯ
๓. ผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจาก บริษัท ทางเรา
-บริษัทฯ บริการสำรวจสถานที่เพื่อวางกำลังพนักงานให้เหมาะสมกันสถานที่
-บริษัทฯ บริการให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยแก่ท่านโดยไม่คิดมูลค่า
-บริษัทฯ กำหนดวงเงินในการชดใช้ค่าเสียหาย หรือสูญหายต่อครั้งเป็นจำนวนเงินสูง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนพนักงาน
ที่ท่านจะใช้บริการ
-ในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือสูญหายโดยเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือ บกพร่อง
ในหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ และได้มีการพิสูจน์ อย่างถูกต้องและยุติธรรมแล้ว บริษัทฯจะดำเนินการชดใช้เสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกิน ๖๐ วัน
๔. คุณสมบัติพนักงานรักษาความปลอดภัย
-เป็นชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง ๒๐–๔๕ ปี
-ความสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๕ เซนติเมตร และน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๕๐ กิโลกรัม
-ไม่เป็นบุคคลพิการ หรือ ติดยาเสพติดให้โทษ หรือ เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
-ผ่านการรับราชการทหาร หรือ ตำรวจ หรือเคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับงานด้านรักษาความปลอดภัย
-เป็นผู้ที่อ่าน และเขียนหนังสือไทยเป็นอย่างดี
-เป็นผู้ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรจากกรมตำรวจแล้ว
-มีความประพฤติส่วนตัวเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาเกี่ยวกับทรัพย์มาก่อน
-ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถและไม่เป็นบุคคลที่ศาล สั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย
-มีข้าราชการระดับ ซี ๓ ขึ้นไปรับประกัน
๕.การฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย
บริษัทฯ มีการฝึกการอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดีโดยการใช้สื่อการเรียน การสอนที่ทันสมัยและบุคลากร ผู้ฝึกสอน โดยทหาร ตำรวจ และ หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยที่ชำนาญงานด้านการรักษาความปลอดภัย โดยมี การฝึก อบรมตามหมวดวิชาดังนี้
๕.๑ ระเบียบแถว ระเบียบการเคารพ ระเบียบการแต่งกาย
๕.๒ การเขียนรายงานในหน้าที่
๕.๓ การจัดการจราจร
๕.๔ การดับเพลิง
๕.๕ การต่อสู้ป้องกันตัวด้วย มือเปล่า และอาวุธ
๕.๖ การใช้เครื่องมือสื่อสาร
๕.๗ การประชาสัมพันธ์ในหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัยและกิริยามารยาท
๕.๘ การป้องกันการโจรกรรม วินาศกรรม
๕.๙ การปราบจลาจล และควบคุมฝูงชนเบื้องต้น
๕.๑๐ การตรวจค้น การจับกุม การสังเกต และจดจำ การรักษาความปลอดภัย
๕.๑๑ หมวดวิชากฎหมาย
๕.๑๑.๑ กฎหมายเบื้องต้นที่ควรทราบ เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัย
๕.๑๑.๒ การสืบสวน สอบสวน ในหน้าที่รักษาความปลอดภัย
๕.๑๑.๓ การรักษาสถานที่เกิดเหตุ พยานบุคคล และพยานหลักฐาน
๖. การติดตามผลการปฏิบัติงาน
-บริษัทฯจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการติดต่อประสานงานและรับทราบปัญหาจาก ท่านตลอดเวลา
-สายตรวจจะทำหน้าที่รับทราบปัญหา ควบคุมตรวจตรา ดูแล และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบและวินัยของบริษัทฯ และ ผู้ว่าจ้างตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๗. การทำสัญญาว่าจ้าง
สัญญาว่าจ้างที่จะกระทำต่อกัน ได้กำหนดระยะเวลาไว้ต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย ๖ เดือน หรือตามที่กำหนด เมื่อครบกำหนดสัญญา หากฝ่ายใดไม่แจ้งยกเลิกสัญญา ให้มีผลบังคับต่อไปอีก 2 เดือน
๘. ความพร้อมในการให้บริการ หากมีการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยจำนวนไม่เกิน ๑๕ นาย บริษัทฯ สามารถให้บริการได้ทันที เมื่อมีการเซ็นสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยจำนวน เกินกว่า ๑๕ นาย แต่ไม่เกิน ๓๐ นาย มีความพร้อมให้บริการภายใน ๑๕ วัน หลังจากเซ็นต์สัญญา และ จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยเกินกว่า ๓๐ นาย มีความพร้อมภายใน ๑ เดือน สามารถเข้าให้บริการได้
๙. การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นภายใต้สัญญาจ้าง บริษัทฯ มีการชดใช้ค่าเสียหายดังนี้
๙.๑ จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยตั้งแต่ ๑-๓ คน บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายภายในวงเงิน ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาท) ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นหนึ่งครั้ง
๙.๒ จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยตั้งแต่ ๔-๙ คน บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายภายในวงเงิน ไม่เกิน ๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาท) ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นหนึ่งครั้ง
๙.๓ จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยตั้งแต่ ๑๐–๒๔ คน บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายภายในวงเงิน ไม่เกิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท) ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นหนึ่งครั้ง
๙.๔ จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยตั้งแต่ ๒๕ คนขึ้นไป บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายภายในวงเงิน ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาท)
ใบเสนอราคา
วันที่.........เดือน.................ปี...........
เรื่อง เสนอราคาอัตราค่าบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย
เรียน ผู้บริหารและกรรมการที่เกี่ยวข้อง
บริษัทรักษาความปลอดภัย
มีความยินดีขอเสนอราคาค่าบริการพนักงาน ให้แก่ท่านได้ทราบถึงรายละเอียดก่อนเพื่อจัดส่งพนักงานมาทำงาน
คุณสมบัติพนักงาน
• พนักงานมีผ่านการอบรมมีประสบการณ์ อายุ 18 - 50 ปี
• พร้อมเอกสารพิมพ์ลายนิ้วมือ บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย
เวลาปฎิบัติงาน
พนักงานรักษาความปลอดภัย ทำงานตามกฏหมายกระทรวงแรงงาน8ชั่วโมงต่อ1วัน นอกเวลาเป็นโอที4ชั่วโมงต่อ1วันรวมเวลาทำงานพนักงานรักษาความปลอดภัย12ชั่วโมงต่อ1วันต่อ1นาย
มีหน้าที่ ดูแลความเรียบร้อยตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง “ผู้ว่าจ้าง”
อัตราค่าจ้าง
• พนักงานรักษาความปลอดภัย อัตราค่าจ้าง(ค่าแรงขั้นต่ำ)ต่อวัน 8ชั่วโมง 360 บาท/1วัน/1นาย
• พนักงานรักษาความปลอดภัย อัตราค่าจ้างโอที 4ชั่วโมง 200 บาท/1วัน/1นาย
• พนักงานรักษาความปลอดภัย รวมอัตราค่าจ้าง 30วัน 16,800บาท/1เดือน/1นาย
• ค่าบริหารจัดการรายเดือน 1,200 บาท/1คน/1ปี
เงื่อนไขการทำสัญญา
• เก็บค่าบริหารจัดการรายเดือนล่วงหน้า 1,200บาท/1นาย/1ปี
บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านและใช้บริการของเรา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
แม่บ้าน-แม่ครัว ทำความสะอาดบ้านโดย ทั่วๆไป ซัก รีด เสื้อผ้า เปลี่ยนผ้าปูที่นอน- ช่วยทำอาหาร อุ่นกับข้าว หุงข้าว ล้างจาน รดน้ำต้นไม้ ล้างรถ เปิด-ปิดประตูเมื่อมีรถเข้า-ออก และอื่น ๆ ตามลักษณะงานของแต่ละบ้าน
แม่บ้านทำความสะอาดบ้าน 8,000 – 12,000 บาท
แม่ครัวทำอาหาร 10,000 – 14,000 บาท
พี่เลี้ยงเด็ก ทำงานทุกอย่างสำหรับของเด็ก เช่น ชงนม ล้างขวดนม ป้อนข้าว ซักรีดเสื้อผ้าของเด็ก ทำความสะอาดอุปกรณ์ของเด็กและห้องเด็ก ช่วยฝึกสอนหนังสือเด็ก และอื่น ๆ ตามคำแนะนำของคุณพ่อและคุณแม่ของเด็ก
พี่เลี้ยงเด็กทารกแรกเกิดถึง 11 เดือน 10,000 – 12,000 บาท
พี่เลี้ยงเด็กโต 10,000 – 12,000 บาท
ผู้ช่วยพยาบาล 14,000-16,000 บาท
ผู้ดูแลผู้สูงอายุและดูแลผู้ป่วย อาบน้ำ เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า จัดยา ตามอาการของผู้สูงอายุ อยู่เป็นเพื่อน คอยพูดคุย พยุง ประคอง ทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น ดูแลการขับถ่าย ให้อาหารทางสายยาง ดูดเสมหะให้ป่วย และปฏิบัติตามหน้าที่ของอาการของผู้ป่วยนั้นๆ
ดูแลอยู่เป็นเพื่อนช่วยเหลือตัวเองได้ 9,000-12,000 บาท
ดูแลคนป่ายช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 10,000 – 12,000 บาท
ฟิต-ซักชั่นให้อาหารทางสายยาง 13,000-15,000 บาท
ผู้ช่วยพยาบาล 15,000 – 18,000 บาท
พนักงานมีวันหยุดอาทิตย์ละ 1 วัน หากไม่ต้องการให้พนักงานหยุดต้องจ่ายเป็นโอทีให้พนักงาน
ราคาโอทีอยู่ระหว่าง 300-800 บาท
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการชมรายละเอียดบริการต่าง ๆ ของทางบริษัท
โทร 081-422-2858 และ 061-760-7770