[ใหม่] การบัญชีและภาษีเบื้องต้น (ภาคปฏิบัติ)

327 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - เขตสวนหลวง - คนดู 37

9,630 ฿

  • การบัญชีและภาษีเบื้องต้น (ภาคปฏิบัติ) รูปที่ 1
รายละเอียด
การบัญชีและภาษีเบื้องต้น (ภาคปฏิบัติ)
เรียน 4 วันเต็ม เวลา 09.00 -16.30 น.
ลงทะเบียนตั้งแต่ 08.30 น. เป็นต้นไป
ราคา 9,630 บาท
(ราคานี้รวม VAT 7% แต่รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

เหมาะสำหรับผู้ไม่ได้จบบัญชี แต่ต้องทำงานเกี่ยวกับบัญชี เน้นเพื่อนำไปเพื่อการทำงาน
เน้นสอนบัญชีเบื้องต้น การทำความเข้าใจ เดบิต เครดิต สอนช้า ๆ รวมทั้งภาษีที่เกี่ยวข้อง

หัวข้ออบรม
วันที่ 1.
 ความสำคัญของบัญชีและภาษีสำหรับองค์กร
 รู้จักเอกสารบัญชีเบื้องต้นการจัดทำและจัดเก็บ(ใบสำคัญและสมุดรายวันต่างๆ)
 ความสำคัญ/สัมพันธ์ของการบันทึกบัญชีคู่และสมการบัญชี/เดบิต/เครดิต
 ความเข้าใจและความหมายอย่างง่ายของสินทรัพย์ หนี้สิ้น ส่วนของเจ้าของ รายได้ ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่าย/บริหาร
 หลักการวิเคราะห์รายการค้า ที่เกิดขึ้นสำหรับองค์กร
 ความสำคัญการบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน-ซื้อ,ขาย,รับ,จ่าย,ทั่วไป(บันทึกลงรายการ)
 ความเข้าใจบัญชีในแยกประเภท งบทดลอง
 ที่มาและความสำคัญงบการเงิน
 ความสำคัญ
 การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ/บัญชีสินค้า และวิธีการบันทึกบัญชีสินค้า
 การจัดทำงบต้นทุนขาย/งบต้นทุนผลิต(เบื้องต้น)

วันที่ 2
 ทบทวนหลักการและวิธีการบัญชีวันที่ 1
 บันทึกบัญชีรายวันสำหรับกิจการ 1 เดือน(จากโจทย์ตัวอย่าง)
 นำรายวันเข้าแยกประเภทเพื่อเก็บตัวเลข
 เก็บตัวเลขคงเหลือเพื่อออกงบทดลอง
 บันทึกสินค้าเข้ารายงานสินค้าและวัตถุดิบ/บัญชีสินค้า
 จัดทำรายงานสินค้าปลายงวด
 จัดทำงบต้นทุนขาย
 จัดทำงบการเงิน(งบแสดงฐานะการเงิน,งบกำไรขาดทุน
 การคำนวณการเงินเบื้องต้น
 ประโยชน์ของการดูงบการเงินทุกเดือน
วันที่ 3
 อธิบายภาษีที่เกี่ยวข้องสำหรับองค์กรทั่วไปที่ต้องรับผิดชอบ
 แบบฟอร์มภาษีที่ควรทราบ
 ความหมายของภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 อธิบายแบบฟอร์มใบหัก ณ ที่จ่าย ความสำคัญและวิธีการกรอก
 อัตรา วิธีการหัก ณ ที่จ่ายและวิธีนำส่งภาษี
 ความแตกต่าง ภงด 3,ภงด 53,ภงด 2,ภงด 2ก
 อะไรบ้างที่ไม่ต้องหัก ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย
 กรณีออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ ทำอย่างไรจึงจะถูกต้องและวิธีการบันทึกบัญชี
 ฝึกการหัก ณ ที่จ่ายในอัตราต่างๆและฝึกการกรอกแบบ
 การคำนวณเงินเพิ่มกรณียื่นผิด/เพิ่มเติมภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 การหักณที่จ่ายสำหรับ ม 40(1),(2)
 ความรู้ด้านภาษีบุคคลธรรมดา และวิธีการคำนวณเบื้องต้น
 การคำนวณเงินเดือนพนักงาน(มีโจทย์ตัวอย่าง)
 วิธีการกรอก ภงด 1 , ภงด1 ก และวิธีการนำส่ง
 วิธีการหักประกันสังคมและวิธีการนำส่ง
 การบันทึกบัญชีการจ่ายเงินเดือน
 สรุปภาพรวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 ถาม-ตอบ
วันที่ 4
 อธิบายความหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้มีหน้าที
 อะไรบ้างยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
 กิจการใดบ้างเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 0
 วิธีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและแบบภาษีในการนำส่ง
 วิธีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
 ใบกำกับภาษีแบบใดที่สามารถใช้ภาษซื้อหักภาษีได้
 ตัวอย่างการออกใบกำกับอย่างย่อ/เต็ม
 ฝึกการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ ขาย และกรอกแบบ ภพ. 30
 เบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตัวอย่างการคำนวณเบื้องต้น)
 ความหมายภาษีเงินเงินนิติบุคคล
 ความแตกต่างกำไรทางบัญชี กำไรทางภาษี
 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลล่าสุด และการคำนวณเปรียบเทียบ
 การเสียภาษีครึ่งปี วิธีการคำนวณและยื่นแบบภงด 51
 รายจ่ายใดบ้างที่สรรพากรไม่ให้หักค่าใช้จ่ายทางภาษี(รายจ่ายต้องห้าม)
 วิธีการคำนวณภาษีสิ้นปีและวิธีการยื่น ภงด 50
 สรุป ถาม-ตอบ


สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.dnsmt.com ติดต่อสำนักงาน 02-320-2291 / 0944641462
สถานที่เรียน จัดอบรมโดย สถาบัน บริษัทดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จำกัด
ใกล้โรงพยาบาลวิภาราม เดินทางสะดวก มีที่จอดรถ
เลขที่ 2/11 ซ.พัฒนาการ 51 ถ.พัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม 10250
support@dnsmt.com