[ใหม่] Analytical Thinking for Understanding Situation - คิดวิเคราะห์ เจาะประเด็น เห็นเรื่องราว Workshop

119 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 58

6,500 ฿

  • Analytical Thinking for Understanding Situation - คิดวิเคราะห์ เจาะประเด็น เห็นเรื่องราว Workshop รูปที่ 1
  • Analytical Thinking for Understanding Situation - คิดวิเคราะห์ เจาะประเด็น เห็นเรื่องราว Workshop รูปที่ 2
รายละเอียด
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ Public Training
“Analytical Thinking for Understanding Situation - คิดวิเคราะห์ เจาะประเด็น เห็นเรื่องราว” วันพุธ 10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม แลงคาสเตอร์ กรุงเทพ

หลักสูตร “Analytical Thinking - คิดวิเคราะห์ เจาะประเด็น เห็นเรื่องราว” จะเจาะลึกเข้าไปในชีวิตการทำงาน ที่ล้วนรายรอบไปด้วยข้อมูลข่าวสาร ทั้งจากการสนทนากับคนรอบข้าง ทั้งจากการประชุมต่าง ๆ และจากการรับรู้ผ่านทางสื่อต่าง ๆ ไม่ว่า

จะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และ Internet

ในการทำความเข้าใจสถานการณ์สิ่งที่สำคัญ คือ เราจะคัดกรองข้อมูล (Data) ที่ถาโถมเข้ามาได้อย่างไร เพื่อให้ได้ประเด็นสำคัญ (Key Issues)
แล้วเราจะเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันอย่างไรให้เป็นแผนภาพความคิด (Thought Model) เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ปัญหา และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
1). เข้าใจความสำคัญของการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
2). เรียนรู้แนวคิด “3 หัวใจหลักแห่งการคิดวิเคราะห์”
• สังเกต-สงสัย-ซักถาม
• แยกแยะ-จับประเด็น
• เชื่อมโยง
3). ฝึกฝนการเขียนแผนภาพความคิด (Thought Model)
4). ฝึกฝนการจับประเด็น และคิดวิเคราะห์ในสถานการณ์ต่าง ๆ
5). ฝึกฝนการจับคำสำคัญ (Keywords) และประเด็นสำคัญ (Key Topics)

ลงทะเบียน https://bit.ly/2HvDGvg

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/2VUpxQW
หลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ www.aiminline.com

สอบถามข้อมูล
โทร. 086-810-4434 / 02-377-2293
Email: info@aiminlines.co.th
Line ID: @aimtraining