[ใหม่] ให้ คำปรึกษาโดย ผู้เชี่ยวชาญฟรี ๆ

580 สัปดาห์ ที่แล้ว - ราชบุรี - คนดู 211

ให้ คำปรึกษาโดย ผู้เชี่ยวชาญฟรี ๆ
woot2550@hotmail.com
< > ผลงานคศ.3 จำนวน 1 รายการ ได้แก่ 1.นวัตกรรม   2.คู่มือการใช้นวัตกรรม  3.รายงานการใช้นวัตกรรม 5 บท

< > ผลงานคศ.4 จำนวน 2 รายการ ได้แก่ 1.งานวิจัย 1 รายการ 2.นวัตกรรมอื่น 1 รายการ ผลงานแต่ละรายการต้องมีรายงาน 5 บท

 

< > ผลงานคศ.5 จำนวน 2 รายการ และต้องเป็นงานวิจัยและพัฒนา (R&D)

 

< >