ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] แนวข้อสอบโรงรับจำนำ 2554 จสท.

311 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 417

399 ฿

  • แนวข้อสอบโรงรับจำนำ 2554 จสท. รูปที่ 1
  • แนวข้อสอบโรงรับจำนำ 2554 จสท. รูปที่ 3
รายละเอียด
แนวข้อสอบโรงรับจำนำ 2554 จสท.
แนวข้อสอบโรงรับจำนำ 2554 จสท.

สถานธนานุบาโ€ล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.)

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานบัญชี รวม 26 ตำแหน่ง (8-26 ส.ค.54)
http://www.sheetram.com/main/job_detail.php?id=8004

สรุปพระราชบัญญัติโรงรับจำนำพ.ศ. 2505

1.โรงรับจำนำสถานที่รับจำนำซึ่งประกอบการรับจำนำสิ่งของเป็นประกันหนี้เงินกู้เป็นปกติธุระแต่ละรายมีจำนวนเงินไม่เกิน
-หนึ่งแสนบาท

2.คณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำ ประกอบด้วย
-ปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมตำรวจ อธิบดีกรมอัยการ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ และหัวหน้ากองทะเบียนกรมตำรวจ

3.การประชุมคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำต้องมีกรรมการมาประชุม
-น้อยกว่ากึ่งจำนวนของกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม

4.การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม
- ให้ถือเสียงข้างมาก

5.กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
-ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6.ตามมาตรา8 ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งโรงรับจำนำ เว้นแต่
-เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ

7.ขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีโดยยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตภายใน
-สามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งการไม่อนุญาต คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

8.ใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำให้ใช้ได้ถึงวันที่
-วันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปีที่ออกใบอนุญาต

9.ผู้รับจำนำต้องจัดให้มีป้ายคำว่า
-โรงรับจำนำตามลักษณะที่เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตกำหนด แสดงไว้ในที่เปิดเผยหน้าโรงรับจำนำ

10.ในกรณีเทศบาลหรือทางราชการตั้งโรงรับจำนำ เทศบาลหรือทางราชการอาจใช้คำอื่นแทนคำว่า “โรงรับจำนำ” ก็ได้แต่ต้องเป็นคำที่ได้รับความเห็นชอบจาก
-คณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำ

11.ผู้รับจำนำเรียกหรือรับดอกเบี้ยเกินอัตราเงินต้นไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ร้อยละ
-2 ต่อเดือน

12.การคิดดอกเบี้ยสำหรับกรณีที่ไม่ครบเดือน ถ้าไม่เกินสิบห้าวัน ให้คิดเป็นครึ่งเดือน ถ้าเกินสิบห้าวัน
-ให้คิดเป็นหนึ่งเดือน เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง

13.ห้ามมิให้ผู้รับจำนำกระทำการรับจำนำหรือให้ไถ่ทรัพย์จำนำในระหว่างเวลาตั้งแต่
-18.00 น – 8.00 น.

14.ในกรณีที่ผู้จำนำไม่ต้องมีบัตรประชาชนตามกฎหมาย
-ให้จดแจ้งรายการเกี่ยวกับเอกสารแสดงชื่อที่อยู่ของผู้จำนำแทนบัตรประชาชน

15.ผู้รับจำนำทำบัญชีทรัพย์จำนำที่ผู้จำนำขาดส่งดอกเบี้ยเป็นเวลา ยื่นต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
-สี่เดือน

16.ผู้รับจำนำมิได้ขอไถ่ภายในกำหนดเวลา
-สามสิบวันนับแต่วันประกาศ

17.ให้ผู้รับจำนำทำบัญชีงบเดือนยื่นต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงภายในระยะเวลา
-ไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นเดือนปฏิทิน

18.คณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำมีกำหนดไม่เกิน
-สามเดือน

19.ผู้รับจำนำมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำหรือคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำโดยยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตภายใน
-ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง

20.ผู้รับจำนำผู้ใดประสงค์จะเลิกกิจการรับจำนำก็ให้กระทำได้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตทราบก่อนเลิกกิจการโรงรับจำนำไม่น้อยกว่า
-เจ็ดวัน

21.ในกรณีไม่มีผู้ขอเป็นผู้รับจำนำแทนผู้รับจำนำที่ตายจนล่วงเลยกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับจำนำตาย หรือมีผู้ขอเป็นผู้รับจำนำแทน แต่ไม่ได้รับอนุญาต
- ให้เลิกกิจการโรงรับจำนำ และให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเข้าควบคุมโรงรับจำนำ

22.ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 8 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 31 ต้องระวางโทษ
-ปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ

23.ผู้รับสนอง"ข้อความนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ"ราชโองการ
-จอมพล ส. ธนะรัชต์


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานบัญชีสถานธนานุบาล ของ จ.ส.ท. กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น

ใหม่ล่าสุด ใช้สอบทั่วประเทศ
ที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่ม

เนื้อหาภายในไฟล์และวิชาที่ใช้สอบ
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

- ข้อสอบวิชาภาษาไทย

- ข้อสอบหลักการบริหารงาน งานสารบัญ และเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ปัจจุบัน

- สรุปความรู้เกียวกับ พรบ. โรงจำนำ พศ. 2505

- ข้อสอบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การปกครองส่วนท้องถิ่น

- ข้อสอบความรู้หลักการบัญชี


สนใจสั่งซื้อมาที่  iamaom5@hotmail.com
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3
 
ออมทรัพย์ Sumalee Thongyot
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ โทร 080-604-2510 หรือ 086-369-0688

สนใจดูรายละเอียดข้างล่าง

http://thaionline1.com/read.php?tid=1276