[ใหม่] รับแปลเอกสารไทยและอังกฤษ แปลราคาถูก

335 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - เขตพระนคร - คนดู 3,048

100 ฿

  • รับแปลเอกสารไทยและอังกฤษ แปลราคาถูก รูปที่ 1
  • รับแปลเอกสารไทยและอังกฤษ แปลราคาถูก รูปที่ 8
  • รับแปลเอกสารไทยและอังกฤษ แปลราคาถูก รูปที่ 9
รายละเอียด
นักแปลอิสระ .. รับงานแปลทั้งในและต่างประเทศ


คุณศิรรักษ์ อาภรณ์ศิริโรจน์

B.A, M.A เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลภาษาโดยเฉพาะ มีประสบการณ์กว่า 20 ปีในวงการแปล ยินดีให้บริการแก่ทุกท่าน บริษัท องค์กร นักเรียน นักศึกษา ศูนย์แปลทั่วประเทศ

ติดต่อโดยตรง http://daletranslator.wordpress.com/

5/105 หมู่ 10 ต. บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร 084 022 7941 (TRUE)

อีเมล์ jeffavailable@yahoo.com


แปลเอกสาร ไทย-อังกฤษ โทร 084 022 7941

นักแปลอิสระ..รับงานแปลจากทุกภาคส่วนทั่วประเทศ

นักแปลอิสระ .. ทำงานร่วมกับศูนย์แปลทั้งในและต่างประเทศ

ความสำเร็จในงานของคุณ คือความรับผิดชอบสูงสุดของเรา


http://translator-service.circlecamp.com

http://englishserve.blogspot.com/

รับแปลเอกสารทุกประเภท ตั้งแต่เอกสารราชการ เอกสารธุรกิจ เอกสารงานวิจัย ไปจนถึงจดหมายส่วนตัว

เช่น

รับแปลหนังสือรับรองบริษัท
รับแปลหนังสือบริคณฑ์สนธิ
รัับแปลงบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รับแปลสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
รับแปลใบอนุญาตประกอบการ
รับแปลรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
รับแปลรายงานคณะกรรมการบริษัท
รับแปลคำขอรับใบอนุญาต
รับแปล ภงด 50
รับแปล ภงด 51
รับแปล ภงด 91
รับแปล ภธ 40
รับแปล ภธ 09
รับแปล ภพ 20
รับแปล สด 43
รับแปล สด 9
รับแปล สำเนาทหารกองเกิน
รับแปลแบบนำส่งงบการเงิน
รับแปลคำรับรองลายมือชื่อพยาน
รับแปลระเบียนแสดงผลการศึกษา
รับแปลรับแปลใบปริญญาบัตร
รับแปลแบบแจ้งผลการเรียน
รับแปลสมุดบันทึกผลการเรียน
รับแปลสมุดบันทึกสุขภาพ
รับแปลสัญญาเช่า
รับแปลสัญญาว่าจ้างการทำงาน
รับแปลรายงานการประชุม
รับแปลคู่มือพนักงาน/ทรัพยากรบุคคล
รับแปลจดหมายธุรกิจ
รับแปลใบขับขี่รถยนต์ชั่วคราว/ส่วนบุคคล
รับแปลประกันสังคม
รับแปลหนังสือค้ำประกัน
รับแปลคำร้องขอรับรองเอกสาร
รับแปลสูติบัตร
รับแปลมรณะบัตร
รับแปลหนังสือสำคัญการจัดตั้งนามสกุล
รับแปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ
รับแปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล
รับแปลบัตรประจำตัวประชาชน
รับแปลคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ต่ออายุบัตร หรือทำบัตรใหม่
รับแปลทะเบียนบ้าน
รับแปลแบบรับรองทะเบียนบ้าน
รับแปลสำเนาทะเบียนบ้าน
รับแปลแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร
รับแปลทะเบียนสมรส
รับแปลใบสำคัญการสมรส
รับแปลทะเบียนหย่า
รับแปลใบสำคัญการหย่า
รับแปลทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
รับแปลทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม
รับแปลหนังสือรับรอง (ความเป็นบุคคลเดียวกัน)
รับแปลหนังสือรับรอง (สถานที่เกิด)
รับแปลหนังสือรับรอง (ความเป็นโสด)
รับแปลหนังสือรับรอง (ความเป็นโสดจากการหย่า)
รับแปลหนังสือรับรอง (การปกครองบุตร)
รับแปลหนังสือมอบอำนาจ
รับแปลใบแจ้งความ
รับรองเอกสาร ฟรี
จัดส่งเอกสาร ฟรี

Rewrite/Edit/Proof 200-300 THB