ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] บริการทำวีซ่าทั่วโลกวีซ่าฝรั่งเศส, วีซ่าเยอรมัน, วีซ่าอังกฤษ, วีซ่าอิตาลี, Schengen Visa, วีซ่าอเมริกา, วีซ่าออสเตรเลีย

203 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 1,030

25,000 ฿

  • บริการทำวีซ่าทั่วโลกวีซ่าฝรั่งเศส, วีซ่าเยอรมัน, วีซ่าอังกฤษ, วีซ่าอิตาลี, Schengen Visa, วีซ่าอเมริกา, วีซ่าออสเตรเลีย รูปที่ 1
  • บริการทำวีซ่าทั่วโลกวีซ่าฝรั่งเศส, วีซ่าเยอรมัน, วีซ่าอังกฤษ, วีซ่าอิตาลี, Schengen Visa, วีซ่าอเมริกา, วีซ่าออสเตรเลีย รูปที่ 2
  • บริการทำวีซ่าทั่วโลกวีซ่าฝรั่งเศส, วีซ่าเยอรมัน, วีซ่าอังกฤษ, วีซ่าอิตาลี, Schengen Visa, วีซ่าอเมริกา, วีซ่าออสเตรเลีย รูปที่ 3
  • บริการทำวีซ่าทั่วโลกวีซ่าฝรั่งเศส, วีซ่าเยอรมัน, วีซ่าอังกฤษ, วีซ่าอิตาลี, Schengen Visa, วีซ่าอเมริกา, วีซ่าออสเตรเลีย รูปที่ 4
รายละเอียด

EMBASSY OF GERMANY : สถานฑูตเยอรมันคำแนะนำทั่วไปในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

- ท่านสามารถขอรับแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

- ตามระเบียบปฏิบัติ ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเองเท่านั้น

- ท่านจะยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ ก็ต่อเมื่อได้ทำการนัดหมายวัน-เวลาที่จะมายื่นคำร้องกับศูนย์บริการข้อมูลของสถานทูตฯ แล้วเท่านั้น โทรศัพท์ของศูนย์บริการ 1900-222 343

- ในขณะยื่นคำร้อง ท่านต้องแสดงแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อความสมบูรณ์ และเอกสารประกอบต้องครบถ้วน

- แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ท่านสามารถกรอกเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันได้

- ระยะเวลาดำเนินการโดยปกติสำหรับวีซ่าเชงเกนคือ 5 วัน (วันทำการ

รายละเอียด

สถานทูตเยอรมนีประจำกรุงเทพฯ เป็นองค์กรแห่งเดียวของประเทศเยอรมนีในประเทศไทยที่รับดำเนินการคำร้องขอ วีซ่าของผู้ที่ประสงค์จะเดินทางโดยมีประเทศเยอรมนีเป็นจุดหมายเดียวของการเดินทางหรือเป็นจุดหมายหลักของการ เดินทาง ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าต่อสถานทูตฯ ได้ หากท่านเป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักอาศัยอย่างเป็นปกติในประเทศไทย

ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านต้องโทรศัพท์นัดหมายวัน-เวลาที่จะมายื่นคำร้องกับศูนย์บริการข้อมูลของ สถานทูตฯ ที่ หมายเลข 1900 222 343ซึ่งโทรได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ค่าบริการนาทีละ 9บาท

สำหรับวีซ่าเชงเกน ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3เดือน ก่อนกำหนดการเดินทาง

การให้คิวนัดหมายวัน-เวลายื่นคำร้อง โดยเฉพาะสำหรับวีซ่าเชงเกน อาจต้องรอคิวนานกว่าปกติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วง เวลาการเดินทางว่าอยู่ในฤดูกาลท่องเที่ยวหรือไม่ ดังนั้นผู้ที่ประสงค์จะเดินทางในเดือนมีนาคม/เมษายน/พฤษภาคม และกันยายน/ตุลาคม จึงควรวางแผนและเตรียมการแต่เนิ่นๆ

ตามระเบียบปฏิบัติ ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเองเท่านั้น คำร้องขอวีซ่าที่ส่งมาทางไปรษณีย์ ทาง โทรสาร หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์)จะไม่ได้รับการพิจารณา

โปรดศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร/หลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่าจากเว็บไซต์ของสถานทูตฯ ท่านพึงปฏิบัติ ตามกฎระเบียบที่แจ้งไว้ในคำแนะนำฉบับนี้ รวมทั้งในแผ่นคำแนะนำย่อยที่แยกตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง และเตรียมเอกสารประกอบคำร้องตามกำหนด วิธีนี้จะช่วยให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลา สอบถามเพิ่มเติม

โปรดมาถึงสถานทูตฯ ก่อนกำหนดนัดหมายของท่านอย่างน้อย 15นาที พร้อมเอกสารที่ครบถ้วน การมาล่าช้ากว่า กำหนดนัด อาจทำให้ท่านไม่สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าในวันนั้นๆ ได้

ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ต้องแสดงหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้ โดยหนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้ได้ต่อไปอย่าง น้อยอีก 3เดือน นับจากวันสิ้นสุดวีซ่าที่ท่านยื่นขอ

ค่าธรรมเนียมราคา 60,--เหรียญยูโร ทั้งสำหรับวีซ่าเชงเกนและวีซ่าสำหรับประเทศเยอรมนี (National Visa)กำหนด ให้ชำระเป็นเงินสดสกุลบาทเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละวัน ค่าธรรมเนียมนี้เป็นค่าธรรมเนียมใน การดำเนินการ กรณีที่วีซ่าของท่านถูกปฏิเสธ หรือท่านถอนคำร้องก็จะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมให้

จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ อีกในการดำเนินการของแผนกวีซ่า

คู่สมรสของบุคคลที่ถือสัญชาติในสังกัดประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า

แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่ามี 2ประเภท ได้แก่แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกน ซึ่งต้องยื่นแสดงเพียงชุดเดียว และ แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าสำหรับประเทศเยอรมนี (National Visa)ซึ่งต้องยื่นแสดง 2ชุด

ท่านสามารถขอรับแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของสถานทูตฯ ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มด้วยลายมือของท่านเองได้

ท่านต้องกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าให้ถูกต้องและสมบูรณ์ สถานทูตฯ จะไม่รับคำร้องที่กรอกข้อความไม่ สมบูรณ์ครบถ้วน หรือมีเอกสารประกอบไม่ครบตามกำหนด หากท่านยืนยันที่จะให้สถานทูตฯ รับคำร้องของท่าน คำร้องก็จะถูกปฏิเสธได้

เอกสาร/หลักฐานต่างๆ ต้องแสดงเป็นตัวจริงพร้อมสำเนาตามกำหนดซึ่งท่านต้องเตรียมมาให้ครบ เจ้าหน้าที่แผนก วีซ่าไม่มีหน้าที่ถ่ายสำเนาให้ ทั้งนี้ก่อนกำหนดเวลานัด ท่านสามารถขอรับบริการถ่ายเอกสารโดยเสียค่าบริการตาม ที่แจ้งไว้ในห้องรับแขกใหญ่ของแผนกกงสุล

ท่านต้องให้ที่อยู่ที่ถูกต้องและสมบูรณ์ของสถานที่ที่ท่านจะไปพำนักหรือของบุคคลที่ท่านจะไปเยี่ยมเยียน/บริษัทคู่ค้า และบุคคลที่ท่านติดต่อด้วย โดยระบุบ้านเลขที่ ถนน รหัสไปรษณีย์ เมือง และหมายเลขโทรศัพท์

ท่านต้องเซ็นชื่อในแบบฟอร์มคำร้องด้วยตนเองเท่านั้น

รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก

ท่านสามารถขอรับบริการถ่ายรูปสำหรับยื่นวีซ่าได้ในห้องรับแขกใหญ่ของแผนกกงสุล

ในการยื่นขอวีซ่าเชงเกน ท่านต้องแสดงหลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางที่มีความ คุ้มครองที่เพียงพอ (รวมการประกันหากต้องนำตัวท่านกลับประเทศ และวงเงินความคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 30,000.--เหรียญยูโร)รายชื่อบริษัทประกันในประเทศไทย ซึ่งสามารถให้บริการประกันภัยแก่ท่านได้ รายชื่อบริษัทประกันในประเทศไทย

ระยะความคุ้มครองของประกันต้องครอบคลุมระยะเวลาที่ท่านยื่นวีซ่าขอพำนัก

ระยะเวลาดำเนินการสำหรับวีซ่าเชงเกนโดยปกติคือ 5วัน (วันทำการ)ในวันที่ท่านมายื่นคำร้อง สถานทูตฯ จะออก ใบเสร็จและใบรับหนังสือเดินทางให้แก่ท่าน โปรดนำใบเสร็จและใบรับนี้มาแสดงในวันที่ท่านมาขอรับหนังสือเดิน ทางคืนด้วย เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ท่านสามารถขอรับบริการส่งหนังสือเดินทางคืน ทางไปรษณีย์ โดยซื้อซองส่งแบบ EMSได้ในห้องรับแขกใหญ่ของแผนกกงสุล และนำมายื่นพร้อมกับคำร้องขอวีซ่า ของท่าน

วีซ่าเชงเกนที่สถานทูตเยอรมนีออกให้ ท่านสามารถใช้เดินทางเข้าไปประเทศอื่นๆ ที่เป็นประเทศสมาชิกได้ รวมทั้ง สามารถเดินทางเข้าประเทศเยอรมนีโดยผ่านประเทศอื่นซึ่งเป็นประเทศสมาชิกได้

วีซ่าสำหรับประเทศเยอรมนี (National Visa – Category „D“)เป็นวีซ่าที่สถานทูตฯ ออกให้ และมีกำหนดเวลาพำนัก ในประเทศเยอรมนีได้ไม่เกิน 90วัน หลังจากนั้นสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่จะพิจารณา เปลี่ยนเป็นวีซ่าเพื่อการพำนักในเยอรมนีได้ และวีซ่าสำหรับประเทศเยอรมนีที่ออกให้นี้ ท่านสามารถใช้เดินทางผ่าน และ/หรือเข้าไปพำนักในประเทศอื่นๆ ที่เป็นประเทศสมาชิกได้

ในการเดินทางเข้าสู่ดินแดนของประเทศเยอรมนี โดยปกติท่านจะต้องแสดงหลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง รวมทั้งหลักฐานการเงินสำหรับช่วงเวลาที่ขอพำนักต่อเจ้าหน้าที่ประจำชายแดนด้วย หากท่านไม่ สามารถแสดงหลักฐานดังกล่าว อาจเป็นเหตุให้ท่านถูกปฏิเสธมิให้เดินทางเข้าไปในดินแดนของประเทศเยอรมนีได้

ท่านไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้ออกวีซ่าเชงเกนให้ แม้ว่าจะได้ปฏิบัติตามระเบียบและยื่นเอกสาร/หลักฐานต่อสถานทูตฯ ครบถ้วนแล้วก็ตาม คำร้องของท่านต้องผ่านการตรวจสอบตามกฎหมายโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ข้าราชการ ของรัฐประจำแผนกวีซ่าเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินว่าจะอนุมัติวีซ่าหรือไม่ บุคคลที่สาม (นายหน้าบริษัทประกัน เจ้า หน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานทูตฯ เป็นต้น)ไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาโดยเด็ดขาด

 

บริการยื่นวีซ่าทุกประเทศ:  บริการทำวีซ่าทั่วโลก  วีซ่าชั่วคราว  วีซ่าท่องเที่ยว   วีซ่านักเรียนวีซ่าทำงาน   วีซ่าถาวร   วีซ่าคู่หมั้น   วีซ่าแต่งงาน   วีซ่าติดตามคู่สมรส  Non Immigrant  Immigrant Visa  Visa  passport Visa Services


ประเทศอเมริกา / USA Visa.
ประเทศอังกฤษ
/ UK Visa.
ประเทศออสเตรเลีย / AustraliaVisa.
ประเทศแคนาดา / Canada Visa.
ประเทศนิวซีแลนด์ / New Zealand Visa.
กลุ่มประเทศยุโรปหรือเชงเก้น / Europe and Schengen Visa.

Austria
France
Belgium
Estonia
Poland
Greece
Portugal
Italy
Latvia
Malta
Spain
Germany

Netherlands
Slovakia
Switzerland
Finland
Iceland
Denmark
Hungary
Czech Republic
Norway
Sweden
Luxemburg
Lithuania

ประเทศสมาชิกในกลุ่มเชงเก้นมีอยู่ทั้งหมด 25 ประเภท โดยแบ่งเป็น

1. สมาชิกสหภาพยุโรป (European Union) หรือ ที่เรียกอีกอย่าง อียู (EU) มีทั้งหมด 22 ประเทศ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอแลนด์ เดนมาร์ก กรีซ โปรตุเกส สเปน เยอรมันนี ออสเตรีย ฟินแลนด์ สวีเดน สาธารณรัฐเช็ก เอกโตเนีย ฮังการี ลัตเวีย ลิทัวเนีย มอลตา สโลวัก สโลเวีย

2. ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ เป็นสมาชิกกลุ่มเชงเก้น แต่ไม่ได้เป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

3. สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ บัลแกเรีย และโรมาเนีย ต่างเป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเชงเก้น

***ประเทศไซปรัส เป็นประเทศสมาชิกใหม่ของสหภาพยุโรป แต่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเชงเก้นโดยสมบูรณ์ โดยยังอยู่ระหว่างการตกลงจนกว่าสภาคองเกรสสหภาพยุโรป***

การขอวีซ่าเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประเภทเยี่ยมเยือน visitor

คุณ +1 รายการนี้สู่สาธารณะ เลิกทำ

การขอวีซ่าเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประเภทเยี่ยมเยือน กรณีผู้เชิญพำนักในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผู้ยื่นขอวีซ่าทุกคนต้องโทรนัดทางโทรศัพท์เพื่อขอยื่นวีซ่า...

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และติดต่อธุรกิจประเทศสวิสเซอร์แลนด์ Welcome to TLScontact

The Embassy of Switzerland in Thailand authorizes TLScontact to inform and advise the public on the visa applications procedures, to receive the visa applications, collect the fees and return the passports to the applicants at the end of the process.

The applicants living in Cambodia, Myanmar or Laos can submit the visa application through the Swiss honorary consulate in their own country. The Embassy will decide after receiving the documents whether a personal interview at the Embassy in Bangkok is necessary.

This outsourcing ensures a better reception to the public, in a dedicated center and in a timely manner. It also results in a faster processing of the applications by the Visa Section.

The applications received by TLScontact are tranferred to the Embassy of Switzerland, which has the exclusive responsibility to instruct the applications and to decide to grant or deny a visa, or request additional information. TLScontact is therefore not involved in the decision step of the visa application, and is not aware of its outcome as passports are returned by the Embassy of Switzerland in sealed envelopes.

สถานฑูตสวิตเซอร์แลนด์

  • 35 North Wireless Road Bangkok 10330, Thailand
  • P.O. Box 821 Bangkok 10501, Thailand
  • Tel. +66 2 253 01 56-60, +66 2 254 45 96 (visas)
  • Fax +66 2 255 44 81, +66 2 254 48 04 (visas)

การขอวีซ่า

ระเบียบการวีซ่าของเราโดยทั่วไปกำหนดว่าผู้มีสัญชาติไทยต้องขอวีซ่าเพื่อเดินทาง เข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผู้ยื่นคำร้องควรติดต่อสถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ในกรุงเทพฯ ด้วยตนเองเพื่อกรอกแบบคำร้องข้อวีซ่า ( สามารถดาวน์โหลดแบบคำร้อง ฯ ล่วงหน้าได้จากเว็บไซต์www.eda.admin.ch/bangkok_emb/t/home/visa.html )

ในวาระนี้ให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้แก่เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่า

VISA SWITZERLANDเอกสารในการขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์
1. พาสปอร์ตตัวจริง + สำเนา2. แบบฟอร์มในการขอวีซ่า + รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น3. สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน4. จดหมายรับรองการทำงาน หรือ ใบรับรองการเป็นนักศึกษา-นักเรียน5. หลักฐานทางการเงิน6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน7. ใบจองโรงแรม8. ประกันการเดินทาง ทุนประกันขั้นต่ำ 1,500,000 บาท9. หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้า (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)10. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 60 ยูโร (จ่ายเป็นเงินบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน)


สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ให้แสดงต้นฉบับสูติบัตร ( + สำเนา ), หนังสือยินยอมให้เดินทางจาก บิดาและมารดา, ทั้งบิดาและมารดาต้องลงลายมือชื่อในแบบคำร้องการพำนักอยู่เป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 เดือนต้องมิใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจาก การท่องเที่ยว, การเยี่ยมเยือน, การติดต่อธุรกิจ, การบำบัดหรือรักษาพยาบาลทางการแพทย์,พาณิชย์, วัฒนธรรม, ศาสนา, หรือการกีฬา รวมทั้งการติดตามรายงานข่าวชั่วคราวสำหรับสื่อมวลชนต่างประเทศ โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์หากวัตถุประสงค์หรือระยะเวลาการเยือนต่างไปจากนี้โดยปกติแล้ววีซ่าจะออกให้ได้ภายใน 24 ชั่วโมง อนึ่ง เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่ามีสิทธิที่จะขอหลักฐานอื่นใด เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้แล้วข้างต้น

วีซ่าเชงเก็น ( Visa Schengen )

เป็นต้นไป ผู้มีสัญชาติไทยที่ถือหนังสือเดินทางทียังไม่หมดอายุและเข้าหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ มีสิทธิเดินทางเข้าหรือผ่านสวิตเซอร์แลนด์ได้โดยไม่ต้องมีวีซ่าสวิส

1.     มีวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุและใช้ ได้หลายครั้ง ( Multiple Visa ) สำหรับทุกประเทศในกลุ่ม Schengen (กรีซ เดนมาร์ก นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม โปรตุเกส ฝรั่งเศล ฟินแลนด์ เยอรมณี ลักแซมเบิร์ก สเปน สวีเดน ออสเตรีย อิตาลี และไอซ์แลนด์ ) สามารถพำนักอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์อยู่ได้สูงสุดไม่เกินสามเดือน(วัตถุประสงค์ของการเดินทาง โปรดดูข้างต้น)

2.     มีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ของประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ EFTA,หรือของ ประเทศสหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ราชรัฐอันดอร์รา, ราชรัฐโมนาโก และสาธารณรัฐซานมารีโน, สามารถ พำนักอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ได้สูงสุดไม่เกินสามเดือน(วัตถุประสงค์ของการเดินทาง,โปรดดูข้างต้น)หากท่านเดินทางมาถึงด่านจากประเทศใดในกลุ่มเชงเก็นโดยมีวีซ่าเชงเก็น ที่ยังไม่หมดอายุแต่ฝช้ได้ครั้งเดียวและใช้ไปแล้ว

การเดินทางเข้าสวิตเซอร์แลนด์จะได้รับอนุญาตถ้าหากว่า

1.     ท่านกำลังเดินทางกลับบ้านของท่านในกรณีนี้ ท่านจะต้องแสดงตั๋วโดยสารเครื่องบิน

2.     ท่านกำลังเดินทางไปยังประเทศที่สามในกรณีนี้ ท่านจะต้องแสดงวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุสำหรับประเทศนั้น ๆ และตั๋วโดยสารเครื่องบิน

ระเบียบด้านสุขภาพ

  • ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีโรคติดต่อใด ๆ การสร้างภูมิต้านทานโรคติดต่อจำเป็นต่อเมื่อผู้ที่เดินทางมาจากสถานที่ที่มีโรคระบาดอยู่ภายใน 14 วัน ก่อนวันเดินทางมาถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์
  • ในกรณีที่เจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือต้องจ่ายเงินมัดจำหรือแสดงหลักฐานของการประกันสุขภาพในระหว่างการเดินทาง ท่านสามารถชำระเงินมัดจำด้วยเงินสด หรือเช็คเดินทางก็ได้