ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] แนวข้อสอบข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร ภาค ก. ใหม่ล่าสุด2555

408 สัปดาห์ ที่แล้ว - มหาสารคาม - คนดู 460

399 ฿

  • แนวข้อสอบข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร ภาค ก. ใหม่ล่าสุด2555 รูปที่ 1
รายละเอียด

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ก. ข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ภาค ก. ชุดละ 399

ความรอบรู้

-  แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 

-  นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษำ

-  แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

(พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ

-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้ำราชการกรุงเทพมหานคร

-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทำงการศึกษา

-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก

-  แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร

ความรู้ความสามารถทั่วไป

 -  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์

-   แนวข้อวิชาภาษาไทย

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพครู

-  แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย 

-  แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

-  แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู 

-  แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

-  แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ as_white699@hotmail.com