ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน ทางเลือกใหม่ บริการทุกระดับประทับใจเมื่อบริการ

1 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - เขตพระนคร - คนดู 4,903
  • บริษัท  กฎหมายปาระมี  จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน   ทางเลือกใหม่ บริการทุกระดับประทับใจเมื่อบริการ รูปที่ 1
รายละเอียด
 - ที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน  โดยผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์

 

- รับว่าความคดีแรงงาน ยื่นคำร้องขอลงโทษกรรมการลูกจ้าง  รับว่าความคดีแพ่งและคดีอาญา

  

 - ที่ปรึกษาในการบริหารจัดการงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตามเงื่อนไขข้อตกลง

 

  - รับชี้แจงพนักงานตรวจแรงงานกรรมาธิการแรงงาน หรือหน่วยงานราชการอื่น ๆ อันเกี่ยวข้องกับการทำงาน

 

   -ดำเนินการสอบสวนให้ถูกต้องตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และชอบด้วยกฎหมาย

 

 - รับเป็นที่ปรึกษาหรือตัวแทนในการเจรจาข้อเรียกร้อง หรือเจรจาข้อพิพาทแรงงานอื่น ๆทุกเรื่อง

 

 - ให้คำปรึกษาและวางแผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับสหภาพแรงงาน

 

 - จัดทำและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือสวัสดิการของแต่ละบริษัท


  - ร่าง  ตรวจสอบ  แก้ไข  สัญญาจ้าง  นิติกรรมสัญญารูปแบบต่าง ๆ

 

 - วิทยากรอบรมและบรรยายกฎหมายแรงงานตามหลักสูตรที่กำหนด

 

  - รับจดทะเบียนจัดตั้งหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทจำกัด 

 

      *****ติดต่อได้ทางโทรศัพท์ อีเมล์  หรือเว็บไซต์ : www.parameelaw.com  ตามแต่สะดวก  ครับ