[ใหม่] ที่สุดของแนวข้อสอบสถาบันการพลศึกษา อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ทั่วประเทศ

536 สัปดาห์ ที่แล้ว - มหาสารคาม - คนดู 611

399 ฿

  • ที่สุดของแนวข้อสอบสถาบันการพลศึกษา อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ทั่วประเทศ รูปที่ 1
รายละเอียด
รวมข้อสอบสถาบันการพลศึกษา อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ทั่วประเทศ
1. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด

        ก.  3 กรกฎาคม 2546                                                          ข.  4 กรกฎาคม2546
   ค.  6 กรกฎาคม2546                                                          ง.  7 กรกฎาคม 2546

     2. กฎหมายฉบับใดเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับกระทรวงศึกษาธิการ  นอกเหนือจาก พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
  ก.  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน                    ข.  กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
  ค.  พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม                      ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข้อ ข

3. ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
  ก.  ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
  ข.  ระเบียบบริหารราชหารใส่กลาง
  ค.  ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา
  ง. ระเบียบราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันการพลศึกษา 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ + เฉลยละเอียด
- ข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 
- นโยบายสถาบันการพลศึกษา ที่เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 
- แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา 
- แนวข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
- แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้ 
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน 
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ _ความสามารถทางด้านตัวเลข 
- แนวข้อสอบความเป็นครู 
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
- แนวข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด 
- แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
- พรบ.สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548 

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล ราคา 399- ไม่ต้องรอนาน ได้ทันทีในวันที่โอนเงิน


ขั้นที่ 1  สอบถามการสั่งซื้อ
    ringung_rin@hotmail.com     หรือ     087-8623994

ขั้นที่ 2 โอนเงินชำระค่าเอกสาร
ธนาคารทหารไทย  ประเภอออมทรัพย์ เลขที่ 517-2-19626-2 สาขาย่อยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ชื่อบัญชี นวพรรษ  พิมวิเศษ
-
ขั้นที่ 3 แจ้งการโอนเงิน / ให้แจ้งเวลาที่โอน เช่น โอนเวลา 10.15 น.
            แจ้งเมล กรณีที่สั่งซื้อเป็นไฟ PDF  


ขอให้ท่านประสบแต่ความสำเร็จทุกประการ