ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] ที่สุดของแนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ

396 สัปดาห์ ที่แล้ว - มหาสารคาม - คนดู 530

399 ฿

  • ที่สุดของแนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ รูปที่ 1
รายละเอียด
กรมการจัดหางานเปิดรับ นิติกรปฏิบัติการ (8-12 ต.ค.55)+ข้อสอบ เฉลยละเอียด 
ชื่อตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ 
อัตราเงินเดือน : 15,300-16,830 บาท 
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง 
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท 
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติ งานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านนิติกร ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
๑. ด้านการปฏิบัติการ 
(๑) เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมาย เกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา 
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ และอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
(๓) ศึกษา ข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดำเนินการเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดำเนินคดีของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงาน และสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง 
๒. ด้านการวางแผน 
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
๓. ด้านการประสานงาน 
(๑) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
๔. ด้านการบริการ 
ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการดำเนินงาน 
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
- พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ 
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555 
ประกาศรับสมัคร : 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมการจัดหางาน ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
- ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน 
- แนวข้อสอบ พรบ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ 
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล ราคา 399- ไม่ต้องรอนาน ได้ทันทีในวันที่โอนเงิน 
ส่ง EMS หนังสือ + VCD ติว ราคา 679- รอแค่ 3 วัน เอง 

ขั้นที่ 1 สอบถามการสั่งซื้อ 
ringung_rin@hotmail.com หรือ 087-8623994 

ขั้นที่ 2 โอนเงินชำระค่าเอกสาร 
- ธนาคารทหารไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 517-2-19626-2
 สาขาย่อยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชื่อ นวพรรษ พิมวิเศษ 

ขั้นที่ 3 แจ้งการโอนเงิน / ให้แจ้งเวลาที่โอน เช่น โอนเวลา 10.15 น. 
แจ้งเมล กรณีที่สั่งซื้อเป็นไฟ PDF 
หรือแจ้งที่อยู่ กรณีที่สั่งซื้อเป็นเล่ม 


ขอให้ทุกท่านโชคดี