[ใหม่] ที่สุดของรวมแนวข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชน ทุกจังหวัด+เฉลยละเอียด

537 สัปดาห์ ที่แล้ว - มหาสารคาม - คนดู 730

399 ฿

  • ที่สุดของรวมแนวข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชน ทุกจังหวัด+เฉลยละเอียด รูปที่ 1
รายละเอียด
รวมข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชน ทุกจังหวัด+เฉลยละเอียด 

1. ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน 
ก. ให้เทียบโอนผลการเรียนเป็นรายวิชา 
ข. เทียบโอนผลการเรียนในภาคเรียนแรกเท่านั้น 
ค. ผลการเรียนจากการเรียนที่จัดเป็นระดับไม่กำหนดอายุของผลการเรียน 
ง. เทียบโอนผลการเรียนได้ร้อยละ 75 ของจำนวนหน่วยกิจทั้งหมดในแต่ละระดับ 

2. ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบโรงเรียน 
ก. เมื่อเทียบโอนแล้วให้ค่าระดับผลการเรียน 
ข. หลักฐานศึกษาที่นำมาเทียบโอนต้องไม่มีผลการเรียนเป็น 0 ร. มส. 
ค. ต้องพิจารณาความสอดคล้องของรายวิชาที่นำมาเทียบกับรายวิชาที่จะเทียบโอนให้ด้วย 
ง. จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาที่นำมาเทียบโอนไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่จะเทียบโอนได้ 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชน ทุกจังหวัด ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 
- แนวข้อสอบภาษาไทย 
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 
- นโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงาน กศน. 
- นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
- ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาตามอัธยาศัย 
- แนวคิด หลักการของการศึกษาตลอดชีวิต 
- แนวข้อสอบหลักการศึกษานอกระบบ 
- แนวข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชน 
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 
ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล ราคา 399- ไม่ต้องรอนาน ได้ทันทีในวันที่โอนเงิน 
ส่ง EMS หนังสือ + VCD ติว ราคา 679- รอแค่ 3 วัน เอง 

ขั้นที่ 1 สอบถามการสั่งซื้อ 
ringung_rin@hotmail.com หรือ 087-8623994 

ขั้นที่ 2 โอนเงินชำระค่าเอกสาร 
- ธนาคารทหารไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 517-2-19626-2 ชื่อ นวพรรษ พิมวิเศษ 

ขั้นที่ 3 แจ้งการโอนเงิน / ให้แจ้งเวลาที่โอน เช่น โอนเวลา 10.15 น. 
แจ้งเมล กรณีที่สั่งซื้อเป็นไฟ PDF 
หรือแจ้งที่อยู่ กรณีที่สั่งซื้อเป็นเล่ม 

ขอให้ทุกท่านโชคดี