ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา 26 มีนาคม 2557...ผู้นำและการครองใจทีมงาน

336 สัปดาห์ ที่แล้ว - ปทุมธานี - คนดู 283
รายละเอียด

 
     สภาวการณ์ในปัจจุบันมีการแข่งขันทางด้านความรู้ความก้าวหน้าต่างๆ ทำให้ต้องพิจารณาถึงการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานบริษัทฯ ให้มากขึ้น  ที่สำคัญจะต้องสร้างความเป็นผู้นำ สร้างทีมงานให้เกิดขึ้น  เพื่อให้พนักงานมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  เกิดความผูกพัน มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่จะนำองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
     ดังนั้น หลักสูตร “ผู้นำและการครองใจทีมงาน”  จึงมีประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาองค์กร  เพื่อให้ได้ผู้นำที่มีคุณภาพ ชนะใจทีมงาน  นำพาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า
วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้สัมมนา
     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทผู้นำ ผู้ตาม ผู้ประสานงาน และสามารถสร้างวิสัยทัศน์ร่วมขององค์กรและทีมงาน
     2. เพื่อเป็นแนวทางในการทำกิจกรรมกลุ่มและสร้างมนุษยสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน
     3. เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการทำงานเป็นทีมเพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย
     4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดซึ่งกันและกัน
     5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้หลักการต่างๆ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับ
หัวข้อสัมมนา
    1.  ผู้นำยุคใหม่ควรเป็นคนเช่นไร
    2.  คุณสมบัติของผู้นำยุคโลกาภิวัตน์
    3.  บทบาทของผู้นำที่แท้จริง
    4.  สไตล์ของผู้นำในการบริหาร
    5.  การเสริมสร้างและการธำรงรักษาภาวะผู้นำ
    6.  แนวทางการปฏิบัติในการสร้างทีมงาน
    7.  การเสริมสร้างและรักษาทีมงาน
    8.  กลยุทธ์การทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับ
    9. การใช้อำนาจบารมีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างมี ประสิทธิภาพ
  10. เทคนิคการทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมทำตาม
วิธีการฝึกอบรมสัมมนา  
       ทำความ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม ทดสอบความเห็นที่สัมพันธ์กับหัวข้อ ทำแบบฝึกหัด ศึกษากรณีตัวอย่าง ระดมสมอง อภิปราย ถาม – ตอบ
วิทยากรฝึกอบรมสัมมนา
     อาจารย์ ดร.ทนง ทองเต็ม กรรมการบริหารสถาบันที่ปรึกษาพัฒนาองค์การ (ODCI.)  อดีต หัวหน้าแผนกฝึกอบรมงานวิชาชีพ การไฟฟ้านครหลวง ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ประธานฝ่ายวิชาการ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ฯลฯ

กำหนดการ

วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557

ค่าลงทะเบียน : บุคคลทั่วไป

3,000 + 210 = 3,210

เวลา

09.00-16.00 น.

ค่าลงทะเบียน : สมาชิก

2,900 + 203 = 3,103

สถานที่

เดอะ คอนเน็คชั่น MRT ลาดพร้าว

โอนเงินก่อน 19 มีนาคม 2557

2,800 + 196 = 2,996

หมายเหตุ    
– ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสาร, อาหาร เครื่องดื่ม น้ำชา กาแฟ
– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%