ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา 2 เมษายน 2557...สุดยอดทีมสร้างประสบการณ์ประทับใจให้ลูกค้า (Excellence Service Team @ Customer Touch

336 สัปดาห์ ที่แล้ว - ปทุมธานี - คนดู 196
รายละเอียด


ทุกองค์กรต่างกำหนดการมุ่งเน้นที่ลูกค้า (Customer Focus) เป็น กลยุทธ์หลักและทุ่มเทลงทุนไปในทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยี การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการ แต่สุดท้ายแล้ว การแปลง       กลยุทธ์สู่การส่งมอบสินค้าและบริการที่สร้างความประทับใจต่อลูกค้า ขึ้นอยู่กับการหล่อหลอมพนักงาน “ทุกคน” ให้มีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือ “การสร้างประสบการณ์เชิงบวกของลูกค้าในทุกจุดสัมผัสบริการ” ซึ่งนี่คือหัวใจของความสำเร็จของพนักงานและองค์กร
ความท้าทายของการพัฒนาบุคลากร อยู่ที่จะพัฒนาอย่างไรให้พนักงานทั้งทีมมี “ใจ” และพร้อมจะให้บริการที่ดี  (Will Do) นอกเหนือจากการพัฒนาความรู้ความสามารถในงาน (Can Do)  
วัตถุประสงค์  เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะ
     · เข้าใจถึงผลกระทบของปัจจัยภายนอกที่มีต่อองค์กร และตัวพนักงาน
     · เห็นความจำเป็นและประโยชน์ในการทำงานร่วมกันระหว่างบุคคลและฝ่ายต่างๆ โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างความประทับใจต่อลูกค้า
     · ทราบถึงแนวทางการให้บริการที่สร้างความประทับใจต่อลูกค้า
     ·  สื่อสารระหว่างกันและสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยสื่อและวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะของคู่สื่อสาร
หัวข้อสร้างเสริมทัศนคติและทักษะผ่านประสบการณ์ในห้องสัมมนา
     · ความสำคัญของการบริการ
     · พลังของการสร้างความประทับใจแรกพบ
     · แนวทางการบริการแบบมืออาชีพ
     · สื่อสาร คนสำราญ งานสำเร็จ
     · ทีมบริการที่เป็นเลิศ
วิธีการบรรยาย ระดมสมอง ฝึกปฏิบัติ และกรณีศึกษา
วิทยากร อาจารย์พัชราภรณ์  ตู้วชิรกุล  วิทยากรที่ส่งมอบหลักสูตรจากประสบการณ์จริง 20 ปี จากระดับปฏิบัติการจนถึงระดับการวางกลยุทธ์  ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ในองค์กรชั้นนำ,  อดีตรองผู้อำนวยการส่วนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Head of  HRD) บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน), ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร บริษัท AIA, ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด, วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรการบริการสำหรับพนักงานให้บริการ AIS, ที่ปรึกษาศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และอาจารย์พิเศษสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ฯลฯ

กำหนดการ

วันพุธที่ 2 เมษายน 2557

ค่าลงทะเบียน : บุคคลทั่วไป

3,200 + 224 = 3,424

เวลา

09.00-16.00 น.

สมาชิก

3,100 + 217 = 3,317

สถานที่

เดอะคอนเนคชั่น  MRT ลาดพร้าว

โอนเงินก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2557

3,000 + 210 = 3,210

หมายเหตุ    – ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้  200%
                 
–ราคารวมอาหารกลางวัน, เอกสารประกอบการสัมมนา, น้ำชา, กาแฟ