ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] สไปเดอร์ยึดกระจก,ตัวยึดกระจก,ต่อกระจก,Spider, Fitting, สไปเดอร์, อุปกรณ์จับยึดกระจก, ราวกันตก, Balustrade, ขายสไปเดอร์

227 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 679
รายละเอียด

บริษัท ไฮเทค พรีซิชั่น อินดัสเตรียล จำกัด เป็นผู้นำด้ำนกำรผลิตชิ้นงำน หล่อโลหะ สแตนเลส และ เหล็กคำร์บอน ด้วยระบบ Lost wax casting เรำเป็นผู้ผลิตสินค้ำสำหรับอุตสำหกรรมด้ำนต่ำงๆ เช่น อุตสำหกรรมด้ำนน้ำมัน, น้ำยำเคมี, อำหำรและเครื่องดื่ม, กำรประปำ, เครื่องสุขภัณฑ์, อุปกรณ์ก่อสร้ำงและตกแต่งภำยใน, อุปกรณ์ชิ้นส่วนเครื่องจักรและยำนยนต์, อุปกรณ์ประกอบเรือ ฯลฯ

นอกจำกนี้เรำยังมีทีมวิศวกรผู้ชำนำญงำนในกำรรับผลิตชิ้นงำนตำมแบบ ซึ่งควบคุมกำรผลิตด้วยระบบ ISO 9001: 2000 เริ่มตั้งแต่กำรทำแม่พิมพ์ไปจนถึงขั้นตอน finishing ด้วยประสบกำรณ์ที่มีมำกกว่ำ 20 ปี จึงเป็นสิ่งที่สำมำรถรับประกันได้ถึงควำมสำมำรถและควำมชำนำญในด้ำนกำรผลิต ด้วยกำรเป็นผู้ผลิตให้สำหรับโครงกำรระดับประเทศจึงเป็นสิ่งยืนยันได้ถึงศักยภำพกำรผลิตและมำตรฐำนของสินค้ำ (โครงกำรสนำมบินสุวรรณภูมิ, โครงกำรรถไฟฟ้ำ City Air Terminal Station, โครงกำรโรงแรม Novotel Suvarnabhumi Airport เป็นต้น) หล่อสแตนเลสทุกเกรด เช่น S304, S310, S316, S316L, S410, S420, S420J2, S430, S630, SCS13, SCS13A, SCS14A, CF8, CF8M หล่อเหล็กคำร์บอนทุกเกรด เช่น S400, S10C, S20C, S45C, S60C, SCM21, SNCM420, SNCM220, SCW42, SCM440, S45C, S60C, SKD61C ฯลฯ

ติดต่อ คุณชล ฝ่ายการตลาด โทร 082 799 5328