ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา 12 มีนาคม 2557...กฎหมายแรงงานที่คนทำงานต้องรู้

375 สัปดาห์ ที่แล้ว - ปทุมธานี - คนดู 224
รายละเอียด


      กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานภาคเอกชนทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะนายจ้างหรือลูกจ้าง เนื่องจากเป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง นายจ้างและลูกจ้างส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแรง งานอย่างแท้จริง ทำให้มีการกระทำที่ผิดกฎหมายแรงงานอยู่บ่อยครั้ง ทั้งๆ ที่มิได้ตั้งใจ กฎหมายแรงงานมีการแก้ไขปรับปรุงและมีคำพิพากษาฎีกาใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแนวปฏิบัติเดิมอยู่เสมอ ดังนั้น ทั้งนายจ้างและลูกจ้างจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ถึงความ เปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เท่าเทียมกันและเป็นธรรม
      "กฎหมายแรงงานที่คนทำงานต้องรู้" นี้จะให้ความรู้ ความเข้าใจในแง่มุมสำคัญๆ ของกฎหมายแรงงานที่ผู้ทำงานภาคเอกชนจำเป็นต้องทราบ เน้นภาคปฏิบัติและวิธีแก้ปัญหา ด้วยวิธีการถ่ายทอดที่เข้าใจง่าย แม่นยำ ตรงประเด็น
วัตถุประสงค์
    ·     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องราวและแง่มุมต่างๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานอย่างแท้จริง
    ·     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและคำพิพากษาฏีกาใหม่ๆ
    ·     เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนตามที่กฎหมายบัญญัติ
    ·     เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติและวิธีการแก้ไขปัญหา
หัวข้อการอบรม
       1.    กฎหมายแรงงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
       2.    ประเภทของการจ้างแรงงาน
       3.    สัญญาจ้างแรงงาน
       4.    การจ้างทดลองงาน
       5.    การค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง
       6.    สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง
       7.    การใช้แรงงานหญิง
       8.    การใช้แรงงานเด็ก
       9.    เวลาทำงานปกติและเวลาพัก
       10. วันหยุดและวันลา
       11. ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด
       12. ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
       13. การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
       14. วินัยและการลงโทษทางวินัย
       15. สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
       16. ค่าชดเชย
       17. ค่าชดเชยพิเศษ
       18. เลิกจ้างไม่เป็นธรรม
       19. กฎหมายเกี่ยวกับการทำงานอื่น ๆ เช่น กฎหมายแรงงานสัมพันธ์/ประกันสังคม ประเด็นที่ใช้มากและมักมีปัญหาในทางปฏิบัติ
วิธีการอบรม
      บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
ผู้เข้าอบรม
      พนักงาน, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, นายจ้าง และผู้สนใจทั่วไป
วิทยากร
    อาจารย์วฤทธิ์  สายสุวรรณ อดีต ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท อัลวาอะลูมิเนียม จำกัด, บริษัท อาร์ซี จิวเวลลี่ เทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท ซาติน เท็กซ์ไทล์ จำกัด ฯลฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรมด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ด้านแรงงานสัมพันธ์

กำหนดการ

วันพุธ ที่ 12 มีนาคม 2557

บุคคลทั่วไป

3,500 + 245 = 3,745

เวลา

09.00-16. 00 น.

สมาชิก

3,200 + 224 = 3,424

สถานที่

เดอะคอนเน็คชั่น MRT ลาดพร้าว

โอนเงินก่อนวันที่ 5 มีนาคม 2557

3,000 + 210 = 3,210

หมายเหตุ    
 ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้  200%
 ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ