ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา ... 18 มีนาคม 2557...การเสริมสร้างภาพลักษณ์ผู้นำทีมยุคใหม่แบบ – Win-Win (The Challenge of Moder

338 สัปดาห์ ที่แล้ว - ปทุมธานี - คนดู 330
รายละเอียด


     สภาวการณ์ธุรกิจในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีการแข่งขันทางด้านความรู้ ความก้าวหน้าด้านต่างๆ ทำให้องค์กรต้องพิจารณาถึงการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ด้วยความรู้ ความสามารถ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างทักษะของผู้ ปฏิบัติงานระดับผู้นำ ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญจะต้องสร้างทักษะความเป็น “ผู้นำยุคใหม่” เพื่อสร้างวัฒนธรรมให้เกิดการทำงานเป็นทีมในองค์กร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  เกิดความผูกพัน มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ที่จะนำองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีศักยภาพ
     ดังนั้น หลักสูตร “การเสริมสร้างภาพลักษณ์ผู้นำทีมยุคใหม่แบบ - wim win”  จึง เป็นประสิทธิผลหนึ่งในศักยภาพความเป็นยุคใหม่ในการพัฒนาองค์กร  เพื่อให้ได้ผู้นำที่มีคุณภาพ ชนะใจทีมงาน  นำพาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าตลอดไป
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทผู้นำยุคใหม่ ซึ่งสามารถสร้างวิสัยทัศน์ร่วมขององค์กร
     2. เพื่อเป็นแนวทางในการทำกิจกรรมกลุ่มและสร้างมนุษยสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน
     3. เพื่อเพิ่มมาตรฐานการสร้างภาพลักษณ์ผู้นำยุคใหม่ในองค์กร
     4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น เพื่อหาข้อตกลง/มาตรฐานร่วมกัน
     5.  เพื่อ ให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้หลักการในการบริหารงานต่างๆ  เพื่อการบริหารงานที่มีศักยภาพ    และเป็นที่ยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้ร่วมประสานงานรอบทิศ
หัวข้อการฝึกอบรม
     1. ความหมายของ “หัวหน้า” (ความเป็นผู้นำ)   (Leadership’s  Style  Works)
     2. คุณสมบัติ  ทัศนคติ  และทักษะ  (Leadership’s  Competencies)
     3. ขอบเขต  และบทบาทหน้าที่  (Team Management ‘s  Roles  and  Responsibilities)
     4. มาตรฐานการเสริมสร้างภาพลักษณ์  (Standardization  Enhancement)
        - การพัฒนาบุคลิกภาพที่ประทับใจ (Superficial  Personality  Development)
        - การวางแผนและการบริหารเวลา (Effective  Time  Management)
        - ทักษะการสื่อสารที่เกิดผล  (Effectiveness  Communications)
     5. หลักการในการบริหารงาน  (Managing  Strategic  Performance)  (Exercise  : Group Case Study)
        - การบริหารสำนักงาน  (Office  Administration  Management)
        - การมอบหมาย และ การติดตามงาน  (Managing  the  Control  System)
        - การบริหารความขัดแย้ง  (Managing  the  Development  of  Others)
        - การทำงานเป็นทีม  (Effectively  Leading  Teams)
        - การบริการสู่ความเป็นเลิศ  (Effectively  Leading  Teams)
        - การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ  (Problem  Solving  and  Decision  Making)
     6. การนำเสนอผลงานกลุ่ม  (Group  Presentation
     7. การประเมินผลงานกลุ่ม  (Evaluation)
     8. สรุป คำถาม – คำตอบ   (Q & A  -  Summary)
     2. คุณสมบัติ  ทัศนคติ  และทักษะ  (Leadership’s  Competencies)
     3. ขอบเขต  และบทบาทหน้าที่  (Team Management ‘s  Roles  and  Responsibilities)
     4. มาตรฐานการเสริมสร้างภาพลักษณ์  (Standardization  Enhancement)
        - การพัฒนาบุคลิกภาพที่ประทับใจ (Superficial  Personality  Development)
        - การวางแผนและการบริหารเวลา (Effective  Time  Management)
        - ทักษะการสื่อสารที่เกิดผล  (Effectiveness  Communications)
     5. หลักการในการบริหารงาน  (Managing  Strategic  Performance)  (Exercise  : Group Case Study)
        - การบริหารสำนักงาน  (Office  Administration  Management)
        - การมอบหมาย และ การติดตามงาน  (Managing  the  Control  System)
        - การบริหารความขัดแย้ง  (Managing  the  Development  of  Others)
        - การทำงานเป็นทีม  (Effectively  Leading  Teams)
        - การบริการสู่ความเป็นเลิศ  (Effectively  Leading  Teams)
        - การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ  (Problem  Solving  and  Decision  Making)
     6. การนำเสนอผลงานกลุ่ม  (Group  Presentation
     7. การประเมินผลงานกลุ่ม  (Evaluation)
     8. สรุป คำถาม – คำตอบ   (Q & A  -  Summary)
วิธีการฝึกอบรม
     ทำความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม  ทดสอบความเห็นที่สัมพันธ์กับหัวข้อ  ทำแบบฝึกหัด  ศึกษากรณีตัวอย่าง  การระดมสมอง  อภิปราย ถาม – ตอบ
วิทยากร  อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์  อดีต ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน), เลขานุการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด, เลขานุการผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), อาจารย์และวิทยากรอิสระในมหาวิทยาลัยและบริษัทชั้นนำต่างๆ, ผู้เขียนหนังสือ “ความสุขที่แท้จริงของอาชีพเลขานุการ”

กำหนดการ

วันอังคารที่ 18  มีนาคม 2557เวลา

09.00-16.00 น.


สถานที่

เดอะ คอนเน็คชั่น สถานีรถไฟฟ้าลาดพร้าว


หมายเหตุ    

– ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสาร, อาหาร เครื่องดื่ม น้ำชา กาแฟ

 – ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%