ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] IJ XW-T28 ทัวร์ ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว อาหลีซัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6 วัน 4 คืน บิน XW ทัวร์ ไต้หวัน

8 สัปดาห์ ที่แล้ว - นนทบุรี - บางบัวทอง - คนดู 226

16,888 ฿

  • IJ XW-T28 ทัวร์ ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว อาหลีซัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6 วัน 4 คืน บิน XW รูปที่ 1
  • IJ XW-T28 ทัวร์ ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว อาหลีซัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6 วัน 4 คืน บิน XW รูปที่ 7
รายละเอียด
ทัวร์ ไต้หวัน

CODE XW-T28 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว อาหลีซัน
ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถ่ฉานซื่อ ไทจง
ไทเป เหย๋หลิ่ว อุทยานหลิ๋ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น
ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขี้น) อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน

นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ช็อปปิ้ง3ตลาดดัง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินติง

พักโรงแรม ไทเป1คืน ไทจง1คืน เจี๊ยอี้ 1คืน พักโรงแรมอาบน้ำน้ำแร่ 1คืน
เมนูเลิศ >>บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน ปลาประธานาธิบดี เสี่ยวหลงเปา ซีฟูดส์เหย่หลิ๋ว

กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม – มิถุนายน 2561

วันเดินทาง

17 – 22 พ.ค. 17,888 6,500 30

24 - 29 พ.ค. 18,888 6,500 30

28พ.ค. – 2 มิ.ย. 17,888 6,500 30

31พ.ค. – 5 มิ.ย. 17,888 6,500 30

7 – 12 มิ.ย. 17,888 6,500 30

14 – 19 มิ.ย. 17,888 6,500 30

21 – 26 มิ.ย. 17,888 6,500 30

28 มิ.ย. – 3 ก.ค. 16,888 6,500 30

ไม่มีราคาเด็ก

วันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่สอง ท่าอากาศยานดอนเมือง เถาหยวน หนานโถว ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบ วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถ่ฉานซื่อ ชิมชา ไทจง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ตสุริยันจันทรา ä --,เที่ยง,เย็น
วันที่สาม ไทจง พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ อาหลี่ซัน ป่าสนพันปี
เจี๊ยอี้ ä เช้า,เที่ยง,เย็น
วันที่สี่ เจี๊ยอี้ ไทเป ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง ä เช้า,เที่ยง,---
วันที่ห้า ไทเป หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น อุทยานเหย๋หลิว ดิวตี้ฟรี Germanium ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ä เช้า,เที่ยง,---
วันที่หก ท่าอากาศยานเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง ä เช้า (แบบกล่อง)

อ่านรายละเอียดโปรแกรมได้ที่.............

https://fa.lnwfile.com/1f46ty.pdf


สายด่วน: 092-903 1997 / 063-146 6745 / 092-698-4494
IDLINE: 0929031997 / 0631466745 / 0926984494
https://www.facebook.com/alldestination
E-mail: alldestination@gmail.com
http://www.alldestinationtour.com