ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] ตรงและแม่นยำ ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ งานราชการ ข่าวล่าสุด ใหม่ล่าสุด

134 สัปดาห์ ที่แล้ว - นครพนม - คนดู 126

399 ฿

  • ตรงและแม่นยำ ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ งานราชการ ข่าวล่าสุด ใหม่ล่าสุด รูปที่ 1
รายละเอียด
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ งานราชการ ข่าวล่าสุด
1. เหตุที่นับว่าสำคัญต้องรายงานด่วน คือ
ก. เรื่องทหารถึงแก่ความตาย หรือได้รับอันตรายสาหัสเนื่องจากทำลายชีวิตตัวเอง
ข. เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นแก่คนหรือสัตว์ในหรือใกล้ที่ตั้งหน่วยทหาร
ค. เหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างร้ายแรง
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
2. เหตุที่นับว่าสำคัญต้องรายงานตรงต่อ รมว.กห. ได้แก่
ก. เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นแก่คนหรือสัตว์ในหรือใกล้ที่ตั้งหน่วยทหาร
ข. เหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างร้ายแรง
ค. เหตุที่จะทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นในกรมกอง
ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.
ตอบ ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.
3. เหตุการณ์ที่นับว่าสำคัญที่หน่วยใน ทบ. จะต้องรายงานต่อ ผบ.ทบ. ได้แก่
ก. เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นแก่คนหรือสัตว์ในหรือใกล้ที่ตั้งหน่วยทหาร
ข. เหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างร้ายแรง
ค. เหตุที่จะทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นในกรมกอง
ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.
ตอบ ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.
4. เมื่อเกิดเหตุซึ่งเกิดจากการทะเลาะวิวาทจนถึงใช้อาวุธทำการต่อสู้กันขึ้นในหมู่ทหารด้วยกันเองหรือบุคคลอื่นจนถึงแก่ความตายจะต้องรายงานตรงต่อ
ก. รมว.กห., ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร. แล้วแต่กรณี
ข. ผบ.สส., ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร. แล้วแต่กรณี
ค. ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร. แล้วแต่กรณี
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ข. ผบ.สส., ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร. แล้วแต่กรณี5. เหตุที่ต้องรายงานต่อ หน.ส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร. ได้แก่
ก. เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นแก่คนหรือสัตว์ในหรือใกล้ที่ตั้งหน่วย
ข. เหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างร้ายแรง
ค. เหตุที่จะทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นในกรมกอง
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ก. เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นแก่คนหรือสัตว์ในหรือใกล้ที่ตั้งหน่วย
6. เมื่อเกิดเรื่องทหารถึงแก่ความตายหรือได้รับอันตรายสาหัสเนื่องจากทำลายชีวิตตัวเอง ต้องรายงานตรงต่อ
ก. ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร. แล้วแต่กรณี
ข. ปลัดกระทรวงกลาโหม, ผบ.สส. แล้วแต่กรณี
ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
ง. ไม่มีข้อถูก
ตอบ ง. ไม่มีข้อถูก
7. เมื่อมีการรายงานด่วนตรงต่อ รมว.กห. แล้วต้องรายงานตรงต่อใคร (แล้วแต่กรณี)
ก. หน.ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อ กห. ค. ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร
ข. ผบ.สส. ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ก. หน.ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อ กห.
8. เมื่อมีเหตุนับว่าสำคัญเกิดขึ้นแล้วได้รายงานตรงต่อ รมว.กห. แล้วจะต้อง
ก. รีบรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อ กห., ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร. แล้วแต่กรณี
ข. รายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึง ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร. แล้วแต่กรณี
ค. รายงานด้วยวาจาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ค. รายงานด้วยวาจาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
9. หัวข้อการรายงานด่วนที่สุดตามคำชี้แจงกองทัพบก พ.ศ.2495 คือ
ก. เมื่อไร, ใคร, ทำไม, ที่ไหน, อย่างไร
ข. ใคร, อะไร, ที่ไหน, เมื่อไร, อย่างไร
ค. ใคร, ไปไหน, อะไร, เมื่อไร, อย่างไร
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ค. ใคร, ไปไหน, อะไร, เมื่อไร, อย่างไร


10. ข่าวที่เกี่ยวกับทหารที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์รายวัน หรือรายคาบอันเป็นเรื่องเสื่อมเสียนั้น หากข่าวระบุว่าเป็นทหารหน่วยใด ให้ ผบ.หน่วย รายงานตรงต่อ
ก. รมว.กห. ค. ผบ.ทบ.
ข. ผบ.สส. ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ข. ผบ.สส.
11. หากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นกรณีที่ไม่สามารถไปรายงานตนยังหน่วยต้นสังกัดได้ ถ้าข้าราชการผู้นั้นอยู่ในกรุงเทพมหานครด้วยเหตุใดก็ตาม ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ให้ไปรายงานตนยังหน่วยทหารหรือหน่วยราชการที่อยู่ใกล้
ข. ให้ไปรายงานตนที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก หรือกองบัญชาการกองทัพบกส่วนหน้า (ถ้ามี)
ค. ไปรายงานตนที่หน่วยตามข้อ ก. และ ข. หน่วยใดหน่วยหนึ่ง
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ง. ไม่มีข้อใดถูก
12. หากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นกรณีที่ไม่สามารถไปรายงานตนยังหน่วยต้นสังกัดได้ ถ้าข้าราชการผู้นั้นอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครด้วยเหตุใดก็ตาม ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ให้ไปรายงานตนยังหน่วยทหาร หรือหน่วยราชการกองทัพบกที่อยู่ใกล้ที่สุด
ข. ให้ไปรายงานตนที่กองบัญชาการกองทัพบกส่วนหน้า
ค. ให้ไปรายงานตนยังหน่วยทหาร หรือหน่วยราชการกองทัพบกที่อยู่ใกล้ หรือกองบัญชาการกองทัพบก
ส่วนหน้า (ถ้ามี)
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ก. ให้ไปรายงานตนยังหน่วยทหาร หรือหน่วยราชการกองทัพบกที่อยู่ใกล้ที่สุด
13. การไปรายงานตนเมื่อมีเหตุฉุกเฉินและไม่สามารถไปรายงานตนเองยังหน่วยต้นสังกัดได้ ถ้าสามารถทำได้ควรไปรายงาน
ก. ไปรายงานยังหน่วยทหาร หรือหน่วยราชการกองทัพใด ๆ ก็ได้ที่อยู่ใกล้
ข. ไปรายงานยังหน่วยทหาร หรือหน่วยราชการกองทัพบกที่มีงานเหมาะสมแก่หน้าที่ของผู้ไปรายงาน
ค. ไปรายงานยังหน่วยทหาร หรือหน่วยราชการกองทัพบกที่มีงานเหมาะสมแกหน้าที่ของผู้รับรายงาน
ง. ไม่มีข้อถูก
ตอบ ค. ไปรายงานยังหน่วยทหาร หรือหน่วยราชการกองทัพบกที่มีงานเหมาะสมแกหน้าที่ของผู้รับรายงาน14. การเดินทางไปปฏิบัติราชการที่เดินทางไปปฏิบัติราชการนอกเขตจังหวัดที่ตนรับราชการ กรณีไปราชการนอกเขตกรุงเทพมหานคร จะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องตามระเบียบ
ก. ไปรายงานตัวต่อหัวหน้าหน่วยทหารที่ตนไปติดต่อราชการ หรือหัวหน้าหน่วยทหารเจ้าของพื้นที่ที่ตน
ไปติดต่อราชการ
ข. ไปรายงานตัวต่อหัวหน้าหน่วยทหารที่ตนไปติดต่อราชการ หรือหัวหน้าหน่วยทหารเจ้าของพื้นที่ที่ตน
ไปติดต่อราชการ
ค. ไปรายงานตัวต่อหัวหน้าหน่วยทหารที่ตนไปติดต่อราชการ หรือหัวหน้าหน่วยทหารเจ้าของพื้นที่ที่ตน
ไปติดต่อราชการ โดยลงบันทึกรายงานที่หน่วยนั้น ๆ จัดไว้และถ้ารายงานด้วยวาจาได้ก็จะเป็นการดียิ่ง
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ก. ไปรายงานตัวต่อหัวหน้าหน่วยทหารที่ตนไปติดต่อราชการ หรือหัวหน้าหน่วยทหารเจ้าของพื้นที่ที่ตนไปติดต่อราชการ
15. การลงนามในสมุดรายงานเมื่อไปปฏิบัติราชการนอกจังหวัดที่ตนรับราชการ ให้ไปรายงานเมื่อใด
ก. ให้ไปรายงานในวันแรกที่ไปถึงเสมอ
ข. ให้ไปรายงานในวันแรกที่ถึง แต่ถ้าไม่สามารถกระทำได้ก็ให้ไปรายงานในวันรุ่งขึ้น หรือในวันที่เปิดทำ
การ
ค. ให้ไปรายงานตัวในวันแรกที่ถึง แต่ถ้าไม่สามารถกระทำได้ก็ให้ไปรายงานในวันเดินทางกลับ
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ข. ให้ไปรายงานในวันแรกที่ถึง แต่ถ้าไม่สามารถกระทำได้ก็ให้ไปรายงานในวันรุ่งขึ้น หรือในวันที่
เปิดทำการ


รวมแนวข้อสอบหน้าที่หลักของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์

และกองทัพบก


1.ข้อใดคือหน้าที่ของมหาดเล็กรักษาพระองค์

ก.การรับเสด็จ ฯ ค. การแซงเสด็จ ฯ

ข.การนำเสด็จ ฯ ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

2.หน้าที่ของมหาดเล็กรักษาพระองค์นอกจากการเป็นทหารรักษาพระองค์และหน่วยทหารราบทั่วไป ยังมีหน้าที่อื่นอีกกี่ประการ

ก.3 ประการ ค. 5 ประการ

ข.4 ประการ ง. 6 ประการ

ตอบ ค. 5 ประการ

ภารกิจ ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ที่นอกเหนือจาก ทหารรักษาพระองค์ และหน่วยทหารราบทั่วไป คืองานหน้าที่ทหารมหาดเล็ก ซึ่งมีด้วยกัน ๕ ประการคือ

๑ การรับเสด็จ ฯ

๒ การนำเสด็จ ฯ

๓ การตามเสด็จ ฯ

๔ การแซงเสด็จ ฯ

๕ การรักษาการณ์

3.ข้อใดคือลักษณะของการแซงเสด็จฯ

ก.การแซงเสด็จ ฯทางเรือ

ข.การแซงเสด็จ ฯทางรถไฟ

ค.การแซงเสด็จ ฯขบวนเดิน

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ การแซงเสด็จ ฯ มีด้วยกัน ๓ ลักษณะคือ

๑ การแซงเสด็จ ฯ ทางเรือ ซึ่งสมัยก่อนจะไปพร้อมกับหมู่เรือพระที่นั่ง ปัจจุบันมีเฉพาะขบวนพยุหยาตรา ซึ่งเป็นพระราชพิธีจึงมอบให้เป็นการปฏิบัติของกองทัพเรือ

๒ การแซงเสด็จ ฯ ทางรถไฟ ปัจจุบันแทบจะไม่มีแล้ว ครั้งล่าสุดที่ปฏิบัติ คือ เสด็จฯ รถไฟฟ้าใต้ดิน เมื่อประมาณ ๒ ปี ที่ผ่านมา

๓ การแซงเสด็จขบวนเดิน ในพระราชพิธีต่าง ๆเช่น กฐินหลวง และในพระบรมมหาราชวัง4.ทหารรักษาพระองค์ มีหน้าที่ถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่ใคร

ก.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ข.สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ค.พระรัชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

ทหารรักษาพระองค์ คือ หน่วยทหารที่มีหน้าที่ถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์โดยใกล้ชิด

5.มหาดเล็กรักษาพระองค์ เป็นชื่อเรียกเฉพาะของกรมทหารราบที่เท่าใด

ก.กรมทหารราบที่ 1 ค. กรมทหารราบที่ 31

ข.กรมทหารราบที่ 11 ง. กรมทหารราบที่ 21

ตอบ ก. กรมทหารราบที่ 1

กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์จะมีชื่อเรียกเฉพาะว่า ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เนื่องด้วยเป็นหน่วยที่ถวายการรับใช้ต่อองค์พระมหากษัตริย์อย่างใกล้ชิดที่สุด (คำว่า "ราชวัลลภ" นี้ แปลได้ว่า ผู้เป็นที่รัก สนิท คุ้นเคยของพระราชา)

6.กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ มีชื่อเรียกเฉพาะว่า

ก.ทหารมหาดเล็กไล่กา

ข.ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์

ค.ทหารสองโหล ถือปืนชไนเดอร์

ง.ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ตอบ ง. ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

7.เครื่องหมายราชการแห่งกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ คือตราใด

ก.ตราครุฑ ค. ตราราชการกองทัพบก

ข.ตราราชวัลลภ ง. ตราช้างเผือก

ตอบ ข. ตราราชวัลลภ

8.สีประจำหน่วยของกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์คือสีใด

ก.แดง ค. แดง – ขาว

ข.ขาว ง. เหลือง

ตอบ ค. แดง – ขาว

9.อักษรย่อ ของกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์คือข้อใด

ก.ร. ๑ รอ. ค. ท. ๑ รอ.

ข.ร. ๑ พัน. ๑ รอ. ง. ท. ๑ พัน.๑ รอ.

ตอบ ก. ร. ๑ รอ.

10.ราชวัลลภ หมายถึง

ก.ผู้เป็นที่รัก สนิท ค. ผู้เป็นที่เคารพ

ข.ผู้เป็นที่คุ้นเคยของพระราชา ง. ถูกทั้ง ก และ ข

ตอบ ง. ถูกทั้ง ก และ ข

11.ข้อใดเป็นเพลงประจำกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์

ก.The Royal Guards March ค. ถูกทั้ง ก และ ข

ข.มาร์ชราชวัลลภ ง. ไม่มีข้อถูก

ตอบ ค. ถูกทั้ง ก และ ข

เพลงพระราชนิพนธ์ มาร์ชราชวัลลภ(help·info) หรือ Royal Guards Marchเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๗ ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๙๑ ชื่อ "ราชวัลลภ"

12.กรมทหารราบที่ 1 เป็นมหาดเล็กรักษาพระองค์ ของรัชกาลใด

ก.พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข.พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ค.พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ง.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ตอบ ก. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

13.กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์จัดแบ่งกำลังพลภายในหน่วยออกเป็นกี่กองพล

ก.3 กองพล ค. 6 กองพล

ข.7 กองพล ง. 4 กองพล

ตอบ ง. 4 กองพล

14.กิจการทหารรักษาพระองค์และทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.ใด

ก.พ.ศ. 2414 ค. พ.ศ. 2417

ข.พ.ศ. 2404 ง. พ.ศ. 2411

ตอบ ข. พ.ศ. 2404

15.วันสถาปนาของกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์คือวันใด

ก.11 พฤศจิกายน 2411 ค. 11 พฤศจิกายน 2404

ข.10 พฤศจิกายน 2411 ง. 10 พฤศจิกายน 2404

ตอบ ก. 11 พฤศจิกายน 2411


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

วิชาที่สอบ
1.วิชาเหล่าทหารราบ
2.หน้าที่ของมหาดเล็กรักษาพระองค์
3.ความรู้ทั่วไป
- ประวัติและหน้าที่ของหทารมหาดเล็กรักษาพระองค์
- แนวข้อสอบหน้าที่หลักของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
- แนวข้อสอบวิชาทหารเบื้องต้น
- แนวข้อสอบสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การทหาร
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
- ความรู้เกี่ยวกับการทหาร


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท 


* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 0914067400 หรือ ส่ง SMS / LINE ID = roihetpon1
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่  
auipui34@gmail.com  หรือ Line ID roihetpon1  แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai

ดูข้อสอบเพิ่มเติมที่ www.thaionline1.com ** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **