ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] ประหยัดค่าโทรศัพท์ได้มากกว่า 50% กับ VoIP สุดยอดเทคโนโลยี่ ประหยัดค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ของบริษัท องค์กร และหน่วยงาน

143 สัปดาห์ ที่แล้ว - สมุทรปราการ - คนดู 405
  • ประหยัดค่าโทรศัพท์ได้มากกว่า 50% กับ VoIP สุดยอดเทคโนโลยี่ ประหยัดค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ของบริษัท องค์กร และหน่วยงาน รูปที่ 1
รายละเอียด

Microthai Plus Co., Ltd.
31/100 Rd. Bangkoknoi-Taling Chan Bangkhunnon Bangkoknoi Bangkok 10700

เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร : 0-1055-43057-98-8 
VoIP คืออะไร
VoIP ย่อมาจาก Voice over Internet Protocol คือการสื่อสารทางเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นเทคโนโลยีใหม่สาหรับการโทรศัพท์ผ่านทางเครือข่าย Internet ซึ่งมีข้อดีอันดับแรก ๆ ที่เห็นได้ชัดก็คือ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการโทรได้ ไม่ว่าจะเป็นการโทรภายในประเทศ หรือการโทรระหว่างประเทศก็ตาม เพราะการโทรศัพท์ผ่านทางระบบ Internet นั้นไม่จาเป็นที่จะต้องทางานผ่านทางชุมสายโทรศัพท์ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายของส่วนที่ให้บริการด้วย VoIP นั้นเป็นการประยุกต์การส่งข้อมูลผ่าน Internet มาใช้งาน ซึ่งโดยปกติการใช้งาน Internet จะเป็นการใช้สัญญาณข้อมูลเพียงอย่างเดียว แต่สาหรับการใช้งาน VoIP นั้นจะเป็นการนาเอาสัญญาณเสียงมารวมเข้ากับสัญญาณข้อมูล เพื่อส่งผ่านไปยังระบบเครือข่ายผ่านทาง Protocol l ที่ใช้สาหรับอินเทอร์เน็ตก็คือ Internet Protocol หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า IP ซึ่งตามปกตินั้น IP จะใช้สัญญาณข้อมูลเท่านั้น แต่ด้วยเทคโนโลยี VoIP ที่ทาให้ส่งสัญญาณเสียงได้
การใช้เทคโนโลยี VoIP รูปแบบต่าง 1. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ไปยัง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ( PC to PC ) 2. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ไปยัง โทรศัพท์พื้นฐาน ( PC to Phone ) 3.จากเครื่องโทรศัพท์สู่เครื่องคอมพิวเตอร์ (Phone-to-PC) 4. โทรศัพท์กับโทรศัพท์ ( Telephony ) ประโยชน์ที่ได้รับ จาก VoIP 1.ลดค่าใช้จ่าย 2.เพิ่มความยืดหยุ่นในการติดต่อสื่อสาร 3.จัดการระบบเครือข่ายได้ง่ายขึ้น เนื่องจากเครือข่ายการติดต่อสื่อสารทั้งหมด สามารถยุบรวมกันให้เหลือเพียงเครือข่ายเดียวได้ อีกทั้งในกรณีที่มีการโยกย้ายของหน่วยงานหรือพนักงาน การจัดการด้านหมายเลขโทรศัพท์และอื่นๆ สามารถทาได้โดยไม่จาเป็นต้องเดินสายสัญญาณใดๆขึ้นมาใหม่ 4.รองรับการขยายตัวของระบบในอนาคต หากในอนาคตองค์กรขยายตัวใหญ่ขึ้น VoIP สามารถรองรับผู้ใช้งาน 
ได้เพิ่มมากขึ้นในทันทีโดยการเพิ่ม Virtual User เข้าไปในระบบเท่านั้นเอง 5.ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลและจัดการระบบ (Reduce Operating Expenses) เนื่องจากใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการ ทาให้ VoIP นั้นง่ายในการจัดการและบารุงรักษา 6.เพิ่มประสิทธิภาพการทางาน (Increase Productivity) พนักงานสามารถส่งเอกสารผ่านเครือข่ายควบคู่ไปกับการสนทนา หรืออาจจัดการประชุมออนไลน์(Conference Call) ทั้งภาพและเสียง และแม้กระทั่งส่งเอกสารการประชุมให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านทางเครือข่ายได้อีกด้วย 7.ใช้ร่วมกับการสื่อสารไร้สายได้ ทาให้อุปกรณ์สื่อสารไร้สายต่างๆ เช่นโทรศัพท์มือถือหรือPDA สามารถติดต่อผ่าน VoIP เข้ามาในเครือข่ายขององค์กรได้ 8.เพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อกับลูกค้า (Improved Level of Services) โดยใช้ความสามารถของแอพพลิเคชั่นต่างๆ ของ VoIP เช่น Click-to-talk เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อกับลูกค้า 
อัตราค่าบริการ
เหมาจ่าย 30 เลขหมาย โทร 24 ชั่วโมง ไม่จากัดนาทีและจานวนการโทร 250,000 บาท
เหมาจ่าย 30 เลขหมาย โทร 24 ชั่วโมง 100,000 นาที 90,000 บาท
เหมาจ่าย 30 เลขหมาย โทร 24 ชั่วโมง 200,000 นาที 170,000 บาท
เหมาจ่าย 60 เลขหมาย โทร 24 ชั่วโมง 400,000 นาที 280,000 บาท
เหมาจ่าย 60 เลขหมาย โทร 24 ชั่วโมง 500,000 นาที 300,000 บาท
อัตราค่าบริการ ติดเป็นนาที
นาทีละ 1.2 บาท โทรทั่วไทย 24 ชั่วโมง 1,000-10,000 นาทีต่อเดือน
นาทีละ 1 บาท โทรทั่วไทย 24 ชั่วโมง 10,000-50,000 นาทีต่อเดือน
นาทีละ 0.90 บาท โทรทั่วไทย 24 ชั่วโมง 50,000-100,000 นาทีต่อเดือน
ตัวอย่าง บริษัท A มีค่าโทรศัพท์ 1,500,000 บาท ในระบบบิลเก่า คิดอัตรา ทางไกล นาที 3 -12 บาท มือถือ นาทีละ 3 บาท มือถือในต่างจังหวัด 3-12 บาท รวม ๆ เฉลี่ย นาทีละ 3 บาท เป็นอย่างน้อยต่อนาที
บริษัท A เปลี่ยนมาใช้ระบบ VOIP กับทาง Microthai Plus Co., ltd. โดยคิดอัตราเดียวทั้งประเทศ คือ 1.2 บาท ต่อนาที บริษัท A สามารถใช้ โทรได้เหมือนเดิม จ่ายเพียงเดือนละ 600000 บาทต่อเดือนจากเดิม 1500000 บาท ทาให้ บริษัท A สามารถประหยัดค่าโทรได้เดือนละ 9 แสนบาท
แต่ระบบที่ ทาง Microthai Plus Co., Ltd. ได้วางให้ไม่ได้ประหยัดเฉพาะค่าโทร แต่ประหยัดอีกหลายช่องทาง เช่น ไม่จาเป็นต้องซื้อ Voice loger ตัวละหลายล้านบาท ไม่จาเป็นต้องซื้อ IP-PBX ตัวละหลายล้านบาท แต่ก็ทางานได้เช่นกัน โดยผ่านระบบ Cloud Service ซึ้งเก็บ ข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท A ไว้ใน Cloud ทาให้ไม่ 
จาเป็นต้องซื้อระบบต่าง ๆ มาใช้งาน สามารถใส่ IP Phone ที่บริษัทได้เลย และไม่จาเป็นต้องอยู่ที่เดียวกันก็สามารถโอนสายได้ โทรข้ามสาขา ฟรี โทรภายในฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ตัวอย่าง บริษัท A มีสาขา 3 แห่ง ชลบุรี กรุงเทพ เชียงใหม่ โดยปกติดต้องซื้อ IP-PBX 3 ชุด ซึ่งจะต้องใช้เงินสูงถึง 3 ล้าน เป็นอย่างต่า ด้วย Cloud Service ของ Microthai Plus Co., Ltd. ทาให้ไม่ต้องซื้อ โดยระบบจะใช้ ID และ DID ของเครื่อง IP Phone มา Register กับตัว ระบบหลัก ทาให้ เป็นระบบเดียวกันทั้ง 3 สาขา โอนสายได้เหมือนอยู่ภายใน มีระบบเก็บบันทึกเสียงทุกสาย และยังมี Logs การโทรต่าง ๆ อย่างระเอียดโดยไม่ต้องซื้อ Software อะไรเพิ่ม
และสุดยอดไปกว่านั้น หากบริษัท มีสาขาอยู่ต่างประเทศ สามารถโทรไปที่สาขาต่างประเทศ ได้ ด้วยเบอร์ 02 สามารถให้ลุกค้าโทรเข้าออกได้ ด้วยราคาประหยัด และเป็นระบบเดียวกับสาขาต่าง ๆ ทาให้ประหยัดค่าโทรระหว่างประเทศไปได้
และสามารถใช้กับ Mobile Phone ต่าง ๆ ได้อีกด้วย สามารถลง App และโทรเข้าออกได้ โดยมีเบอร์ 02 ประจาเครื่องนั้น ๆ และยังสามารถรวมระบบกับ สาขาต่าง ๆ ทาให้โทรภายในได้อีกด้วย สามารถ รวมค่าใช้จ่ายหรือจะแยกเป็นบุคคลได้ โดยทาง Microthai Plus Co., Ltd. จะมีหน้า WEB Server ให้จัดการ
ระบบสามารถ ส่งรับ FAX ได้ มีเสียงตอบรับ IVR สามารถกาหนดเบอร์ DID และมี ระบบจัดการต่าง ๆ อีกมากมาย จึงทาให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
ง่าย ๆ แค่เสียบสาย จบไม่ต้องทาอะไร ระบบ จะ Auto ให้ทุกอย่าง
เสียบสาย โทรได้เลยทุกที่ หรือ ใช้ App โทรได้เลยผ่าน WI-FI หรือ 3G 4G