[ใหม่] เปิดรับสมัครศึกษาต่อ...ปริญญาโท

584 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 506
รายละเอียด

 

               มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่เปิดสอนระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

เปิดรับสมัครศึกษาต่อ...ปริญญาโท

          หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(MPA)

  1.  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  รุ่น๑๒  (ภาคพิเศษเรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
  2.  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  รุ่น ๖   (ภาคค่ำ: วันอังคาร พุธ พฤหัส)                 

   หลักสูตร ๒ ปี  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

   หลักสูตร ๑ ปี  ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตร นอ./นปส./เสธ.ทบ/เสธ.ทร./วทร./นพส

                             (เสียค่าธรรมเนียมครึ่งหนึ่งของอัตราปกติ)

ภาคต้น ปีการศึกษา๒๕๕๔  ภาคพิเศษ: เรียนเฉพาะ เสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น. (๖ ชม.)ระบบการศึกษาเป็นแบบเรียนครั้งละวิชา (Block Course System) วิชาละ ๘ สัปดาห์

 ภาคค่ำ: เรียนเฉพาะ วันอังคาร พุธ พฤหัส เวลา ๑๘.๐๐ น. –๒๑.๐๐ น. ต่อเนื่องวิชาละ ๑๔ วัน

 

เปิดรับสมัครทุกวัน   (วันจันทร์ –วันอาทิตย์)  ยกเว้นวันหยุดประจำปี

กำหนดการวันสอบสัมภาษณ์  (นัดหมาย)

 

วันรายงานตัว รอบที่ ๑: วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔   รอบที่ ๒: วันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายนพ.ศ.๒๕๕๔ หมดเขตรับสมัคร ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ (สมัครด่วน!รับจำนวนจำกัด )

 

เอกสารที่ใช้สมัครเรียน๑) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ชุด  ๒) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ชุด ๓) สำเนาผลการเรียน(Transcript) จำนวน ๑ ชุด  ๔) สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน ๑ ชุด

๕) รูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป   ๖) ค่าสมัครสอบ ๕๐๐ บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  แบ่งชำระรวม ๔ ครั้ง ภาคพิเศษ:ครั้งละ ๔๐,๐๐๐ บาท                      

                                                        ภาคค่ำ:    ครั้งละ ๔๐,๐๐๐ บาท

ระบบเหมาจ่ายไม่บานปลาย   มีสิ่งต่าง ๆ  ให้ดังนี้

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา
  • ค่าหนังสือหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอนทุกรายวิชาตลอดหลักสูตร
  • ค่าบริการ internet, การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์, และค่าบริการห้องสมุด
  • พร้อมการสอนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ(๔๘ ชั่วโมง),  เสื้อสูทพิธีการ
  • จัดงานปฐมนิเทศ งานปัจฉิมนิเทศ  เป็นต้น
  • เครื่องดื่มทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย วันที่มีการเรียนการสอน
  • มีคณาจารย์ประจำให้คำปรึกษา และระบบติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด

                 ศูนย์การศึกษาศรีนครินทร์  ชั้น ๓ อาคารพาราไดซ์ พารค์ ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ   ดูรายละเอียดหลักสูตรวิชาและสมัครเรียน Online ที่www.gspa.buu.ac.th  สมัครด่วน! โทรศัพท์: ๐-๒๓๒๕-๙๐๖๘,  Hotline: ๐๘๑-๙๑๕-๒๕๖๖

***พัฒนาตน พัฒนางาน ประสบการณ์กว้างไกล***