ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] ตรงและแม่นยำสุด ข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) กรมควบคุมโรค ใหม่ล่าสุด

127 สัปดาห์ ที่แล้ว - นครพนม - คนดู 121

399 ฿

  • ตรงและแม่นยำสุด ข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) กรมควบคุมโรค ใหม่ล่าสุด รูปที่ 1
รายละเอียด

ข้อสอบ แนวข้อสอบ คู่มือสอบ นักวิชาการสาธารณสุข (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

เอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
รายละเอียดประกอบด้วย
- ข้อสอบเฉพาะทาง สาธารณะสุข
-

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
- สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ 2535
- แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข
- เก็งข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข
- หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพ

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมควบคุมโรค ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10901
 
 

1.อธิบดีกรมควบคุมโรค คนปัจจุบัน คือ ใคร 

1. นายวิทยา บุรณศิริ 2. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล 

3. นายมานิต ธีรตันติกานนท์ 4. นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล 

ตอบ ข้อ 3. 

2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คือ ใคร 

1. นายวิทยา บุรณศิริ 2. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล 

3. นายมานิต ธีรตันติกานนท์ 4. นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล 

ตอบ ข้อ 1. 

3. วิสัยทัศน์ กรมควบคุมโรค “ เป็นองค์การชั้นน้ำระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ด้วย.....................................................” ช่องว่าควรเติมข้อใด 

1. ความเป็นธรรมและทั่วถึง ทั่วประเทศ 2. การเข้าถึงการรักษาประชาชนอย่างทั่วถึง 

3. การควบคุมโรคอันเป็นเลิศ ภายในปี 2569 4. ความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายในปี 2563 

ตอบ ข้อ 4. 

4.ข้อใดไม่ใช่พันธกิจ กรมควบคุมโรค 

1. ส่งเสริมกระบวนการประสารงานร่วมมือเฉพาะเครือข่ายภายในประเทศ 

2. ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ ให้เครือข่ายประชาชน 

3. ผลักดัน และติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่จำเป็นต่อการปกป้องประชาชนจากโรค 

4. พัฒนาและประเมินศักยภาพระบบ กลไกของเครือข่ายการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค 

ตอบ ข้อ 1. 

5.กรณีมีเรื่องเกี่ยวกับ โรคระบาด หรือพบเห็น ควรแจ้งกรมควบคุมโรค เบอร์กลางใด 

1. 1550 2. 1422 

3. 1332 4. 1134 

ตอบ ข้อ 2. 

6.ค่านิยมหลักกของกรมควบคุมโรค คือ ข้อใด 

1. ISRATT 2.ISMART

3. MSATR 4.SMART

ตอบ ข้อ 2. 

7.ข้อใดไม่ใช่โรคติดต่ออันตราย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2523 

1. โรคไข้เหลือง 2. โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 

3. บาดทะยัก 4. โรคซึมเศร้า 

ตอบ ข้อ 4. 

8.มีอาการไข้นำมาก่อน ต่อมามีเยื่อบุหนังตาอักเสบ มีอาการคล้ายเป็นหวัด หลอดลมอักเสบและมีจุดสีแดงที่เยื่อบุแก้ม หลังจากมีไข้ประมาณ 3-7 วัน จะมีผื่นปรากฎที่บริเวณหน้า ต่อมาผื่นจะปรากฏทั้งตัวอยู่นาน 4-6 วัน แล้วจะลอกออกไป ปรากฎเป็นสีแดงคล้ำอยู่หลายวัน เป็นโรคอะไร 

1. ไข้หัด 2.ไข้หัดเยอรมัน 

3. ไข้รากสาด 4. ไข้เหลือง 

ตอบ ข้อ 1. 

9. โรคติดต่อใดที่กรมอนามัยโลกได้กำหนดให้ประเทศหรือเขตดินแดนติดต่อโรคดังกล่าว ต้องมีความแจ้งข่าวเมื่อมีการเกิดระบาดหรือเป็นโรคประจำท้องถิ่น 

1. ไข้หัด 2.ไข้หัดเยอรมัน 

3. ไข้รากสาด 4. ไข้เหลือง 

ตอบ ข้อ 4. 

10. . การป้องกันบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานสารเคมี คือ ข้อใด 

1. ไม่ควรให้ผู้ดื่มสุราหรือของมึนเมาปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี 

2. เจ้าของสวนส้มควรส่งพนักงานผู้รับผิดชอบในการปฐมพยาบาล 

3. คนงานที่ฉีดพ่นสารเคมีต้องสวมเสื้อผ้า หมวก ถุงมือ 

4. มีระบบประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษา 

ตอบ ข้อ 1. 

11. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากประเทศใดเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการป้องกัน ควบคุมและการรักษาพยาบาลด้านโรคจากการประกอบอาชีพโดยเฉพาะโรคพิษสารเคมี 

1. สิงคโปร์ 2. จีน 

3. ญี่ปุ่น 4. เกาหลี 

ตอบ ข้อ 2. 

12. ในพื้นที่มาบตาพุด พร้อมเก็บพิกัดทางภูมิศาสตร์ พบว่า ประชาชนที่อยู่ในชุมชนดังกล่าวอยู่ในภาวะที่เสี่ยงภัยสุขภาพต่อสารใด ซึ่งมาจากอุตสาหกรรม การจราจรและการขนส่ง 

1. สารกัมมันตรังสี 2.ควันพิษจากโรงงาน 

3. สารเบนซีน 4. สารตะกั๋ว 

ตอบ ข้อ 3. 

13.จำนวนประชากรของประเทศ ปี 2550 มี 71 ล้านคน ประกอบไปด้วยผู้มีงานทำร้อยละเท่าไร 

1. ร้อยละ 50 2. ร้อยละ 53 

3. ร้อยละ 60 4. ร้อยละ 63 

ตอบ ข้อ 2. 

14. ข้อใดไม่ใช่เงื่อนไขการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา 

1. ขนาดของปัญหา 

2. ความรุนแรงของปัญหา 

3. ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา 4. 

5. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานเฉพาะภาครัฐเท่านั้น 

ตอบ ข้อ 4. 

15.ในภาคเกษตรกรรม โรคใดเป็นอันดับ 1 ของโรคประกอบวิชาชีพเกษตรกรรม 

1. สารก่อโรคภูมิแพ้ 2. โรคพยาธิใบไม้ 

3. สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 4. โรคไข้มาลาเลีย 

ตอบ ข้อ 3. 

16.จากภาคเกษตรกรรม ผู้เสี่ยงและไม่ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีใด มีถึงร้อยละ 29.4

1. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

2. สารตะกั่ว 

3. สารออร์กาโนฟอสเฟต 4. สารหนูปนปรอท 

ตอบ ข้อ 3. 

17. ผลกระทบต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อม ที่กำลังเป็นปัญหา คือข้อต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด 

1. สารเคมีรั่วไหลที่คลองเตย มีผู้เสี่ยง 105 ราย 

2. การปนเปื้อนสารตะกั่วที่ห้วยคลิตี้ จ.กาญจนบุรี ผู้เสี่ยง 5,000 ราย 

3. การปนเปื้อนของแคดเมียม จ.ลำปาง ผู้เสี่ยง 6,802 ราย 

4. สารหนูปนเปื้อน จ.นครศรีธรรมราช ผู้เสี่ยง 28,000 ราย 

ตอบ ข้อ 3. แคมเมียมอยู่จ. ตาก 

18.ในภาคอุตสาหรรมและภาคบริการ มีผู้ทำงานร้อยละเท่าไรของประเทศ 

1. ร้อยละ 50 2. ร้อยละ 53 

3. ร้อยละ 57 4. ร้อยละ 60 

ตอบ ข้อ 3. 

19.ในภาคอุตสาหกรรม กลุ่มเป้าหมายในการเกิดการเสี่ยงในการประกอบอาชีพในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก คือข้อใด 

1. ฝุ่นหินดินทราย และสารตะกั่ว 2. สารตะกั่ว สารปรอท และเสียงดัง 

3. สารตะกั่ว และสารโคบอลต์ 4. ฝุ่นหิน ดินทราย สารตะกั่ว และเสียงดัง 

ตอบ ข้อ 4. 

20.ในภาคบริการ กลุ่มเป้าหมายในการเกิดการเสี่ยงสำคัญในการให้บริการคือข้อใด 

1. เจ้าหน้าที่แพทย์และสาธารสุข 2. ผู้ให้บริการตามสถานที่บันเทิง 

3. ผู้ให้บริการนวดแผนไทย 4. ผู้ให้บริการร้านอาหาร โรงแรม 

ตอบ ข้อ 1.

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมควบคุมโรค ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

- ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
- ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
- ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ๊นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 0914067400 หรือ ส่ง SMS / LINE ID = roihetpon1
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่  
auipui34@gmail.com  หรือ Line ID roihetpon1  แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai

ดูข้อสอบเพิ่มเติมที่ www.thaionline1.com ** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **