ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] ตรงและแม่นยำ แนวข้อสอบ ข้อสอบ คู่มือสอบ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ทุกจังหวัด ใหม่ล่าสุด

126 สัปดาห์ ที่แล้ว - นครพนม - คนดู 106

399 ฿

  • ตรงและแม่นยำ แนวข้อสอบ ข้อสอบ คู่มือสอบ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ทุกจังหวัด ใหม่ล่าสุด รูปที่ 1
รายละเอียด

แนวข้อสอบ ข้อสอบ คู่มือสอบ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ทุกจังหวัด ใหม่ล่าสุด

 

 
อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2013-04-03)
 
 
1. พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าใด
ก.   ฉบับที่  3                                    ค.  ฉบับที่   4
ข.   ฉบับที่  5                                    ง.   ฉบับที่  2
2.  “เด็ก”  ตามพ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว หมายถึง
ก. บุคคลอายุยังไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์                        ค. บุคคลอายุยังไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์
ข. บุคคลอายุน้อยกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์                          ง. บุคคลอายุยังไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์

3. “เยาวชน” ตามพ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว หมายถึง
ก. บุคคลอายุเกินสิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงยี่สิบปีบริบูรณ์
ข.  บุคคลอายุเกินสิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์
ค.  บุคคลอายุเกินสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงยี่สิบปีบริบูรณ์
ง. บุคคลอายุเกินสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงยี่สิบห้าปีบริบูรณ์

4. ข้อใด  คือ การแก้ไขบำบัดฟื้นฟู
ก. การรับคำปรึกษาแนะนำ                            ค. การเข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรมบำบัด
ข. การฝึกอาชีพ                                               ง.  ถูกทุกข้อ
5. ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีใดบ้าง
ก. คดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิด
ข. คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ
ค. คดีครอบครัว
ง. ถูกทุกข้อ
6. ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางประกอบด้วยใครบ้าง
ก. อธิบดีผู้พิพากษา                                                         ค.  เลขานุการ
ข. รองอธิบดีผู้พิพากษา                                                 ง.  ถูกทุกข้อ

7. ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมีรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกี่คน
ก.  1  คน                                                                            ค.  3  คน
ข. 2  คน                                                                             ง.  4   คน

8. เมื่อตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางว่างลงใครเป็นผู้ทำการแทน
ก.  รองอธิบดีผู้พิพากษา                                                 ค.  เลขานุการ
ข. ผู้พิพากษาผู้มีอาวุโสสูงสุดในศาล                           ง. ถูกทุกข้อ

9. เมื่อตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดว่างลงใครเป็นผู้ทำการแทน
ก. รองอธิบดีผู้พิพากษา                                                   ค.  เลขานุการ
ข. ผู้พิพากษาผู้มีอาวุโสสูงสุดในศาล                           ง. ถูกทุกข้อ

10. ใครเป็นผู้รับผิดชอบงานของศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร
ก. อธิบดีผู้พิพากษา                                                         ค.  เลขานุการ
ข. รองอธิบดีผู้พิพากษา                                                 ง.  ผู้พิพากษาผู้มีอาวุโสสูงสุดในศาล
11. ศาลเยาวชนและครอบครัวต้องมีผู้พิพากษาจำนวนเท่าใด
ก. 2   คน                                                                            ค. 1  คน 
ข. ไม่น้อยกว่า  2  คน                                                      ง.  3  คน
12. ศาลเยาวชนและครอบครัวต้องมีผู้พิพากษาสมทบจำนวนเท่าใด
ก. 2   คน                                                                             ค. 1  คน 
ข. ไม่น้อยกว่า  2  คน                                                       ง.  3  คน

13. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับองค์คณะพิจารณาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว
ก. มีผู้พิพากษาจำนวน  1  คน
ข. มีผู้พิพากษาสมทบ  2  คนซึ่งเป็นผู้หญิงทั้งสอง
ค. มีผู้พิพากษาไม่น้อยกว่า  2  คน
ง. มีผู้พิพากษาสมทบจำนวนเท่าใดก็ได้

14. ข้อใด  ไม่ใช่  คุณสมบัติของผู้พิพากษาสมทบ
ก. มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีบริบูรณ์
ข. มีความสุขุมรอบคอบ ทัศนคติ อัธยาศัย และความประพฤติเหมาะสมแก่การพิจารณาคดี
ค. ทำงานมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปีเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน
ง. ไม่เป็นข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของข้าราชการการเมือง

15. ผู้พิพากษาสมทบจะต้องได้รับการอบรมความรู้และผ่านการทดสอบในเรื่องใด
ก. ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา                                ค.  การพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว
ข. การให้คำปรึกษาแนะนำ                              ง. ถูกทุกข้อ


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ทุกจังหวัด ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กวัยรุ่น
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
แนวข้อสอบ พรบ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 2553
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
1.พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ จำนวน 8 ตำแหน่ง
2.นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 7 ตำแหน่ง
3.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 5 ตำแหน่ง
4.นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพ่อบ้าน) 
5.นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านแม่บ้าน) 
6.นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านศิลปะ) 
7.นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพลศึกษา) 
8.นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างเชื่อม-โลหะ) 
9.นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้และก่อสร้าง)
10.นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านสามัญ) 
11.นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไฟฟ้า) 
12.นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านเกษตรกรรม) 

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ๊นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 0914067400 หรือ ส่ง SMS / LINE ID = roihetpon1
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่  
auipui34@gmail.com  หรือ Line ID roihetpon1  แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai

ดูข้อสอบเพิ่มเติมที่ www.thaionline1.com ** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **คู่มือสอบ นักสังคมสงเคราะห์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

1. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 
ตอบ หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
2. “คดีครอบครัว” หมายความว่า 
ตอบ คดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทำการใด ๆ 
ในทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัว ซึ่งจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับครอบครัว 
3. มาตรการที่กำหนดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสนับสนุนเด็กหรือเยาวชนให้สามารถอยู่กับครอบครัวและชุมชนได้โดยปกติสุข 
ตอบ การรับคำปรึกษาแนะนำ การเข้าร่วมกิจกรรมบำบัด การเข้าร่วมกิจกรรมทางเลือก การศึกษา 
หรือการฝึกอาชีพหรือวิชาชีพ 
4. คดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิด 
ตอบ ให้ถืออายุเด็กหรือเยาวชนนั้นในวันที่การกระทำความผิดได้เกิดขึ้น 
5. ให้นำบทบัญญัติแห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ประมวลกฎหมายวิธี 
ตอบ วิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 
6. การจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด ให้กระทำโดย 
ตอบ พระราชบัญญัติซึ่งจะต้องระบุเขตอำนาจของศาลนั้นไว้ด้วย 
และจะเปิดทำการเมื่อใดให้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา 
7. เมื่อได้จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขึ้นในจังหวัดที่มีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวเปิดทำการอยู่แล้ว 
ให้ถือว่า 
ตอบ เป็นการยุบเลิกแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวนั้น และให้โอนบรรดาคดีที่ค้างพิจารณาในแผนกดังกล่าวไปพิจารณาพิพากษาในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดที่จัดตั้งขึ้น 
8. กรณีมีปัญหาว่าคดีใดจะอยู่ในอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัว หรือศาลยุติธรรมอื่น 
ไม่ว่าจะเกิดปัญหาขึ้นในศาลเยาวชนและครอบครัวหรือศาลยุติธรรมอื่น 
ตอบ ให้ประธานศาลฎีกาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาให้เป็นที่สุด 
9. การขอให้ประธานศาลฎีกาวินิจฉัยชี้ขาดตามวรรคหนึ่ง คู่ความจะต้องร้องขอเมื่อ 
ตอบ ก่อนวันสืบพยานแต่ในกรณีที่ศาลเห็นสมควรให้กระทำได้ก่อนมีคำพิพากษาของศาลชั้นต้นและในกรณีเช่นว่านี้ 
ให้ศาลนั้นรอการพิจารณาพิพากษาคดีไว้ชั่วคราว 
10. ในระหว่างการพิจารณาของศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวแม้ 
ตอบ จำเลยจะมีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์สำหรับคดีอาญา หรือผู้เยาว์จะมีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์หรือบรรลุนิติภาวะแล้วด้วยการสมรสสำหรับคดีครอบครัว 
11. การแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯแต่งตั้งจากข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่าย 
ตอบ ฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นผู้มีอัธยาศัยและความประพฤติเหมาะสมที่จะปกครองและอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชน 
และเป็นผู้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาครอบครัว 
12. เมื่อตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางว่างลงหรือผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 
ตอบ ให้รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นผู้ทำการแทน 
ถ้ามีผู้ดำรงตำแหน่งนั้นมากกว่าหนึ่งคน ให้ผู้มีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้ทำการแทน 
13. ศาลเยาวชนและครอบครัวต้องมีผู้พิพากษาไม่น้อยกว่า 
ตอบ ไม่น้อยกว่าสองคน 
14. ถ้าคำพิพากษาหรือคำสั่งจะต้องทำโดยองค์คณะพิจารณาคดีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นจะต้อง 
ตอบ บังคับตามคะแนนเสียงฝ่ายข้างมากของผู้พิพากษาและผู้พิพากษาสมทบที่เป็นองค์คณะพิจารณาคดีนั้น 
15. จากข้อ 14 ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน 
ตอบ ให้นำบทบัญญัติแห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 


จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ทุกจังหวัด 
- เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาน์ปัญญา 

- แนวข้อสอบจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น 

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กวัยรุ่น 

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 2553 

- พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 

- อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

- การแก้ปัญหาเด็กที่กระทำความผิด 

- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม 

- แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ 

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ๊นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 0914067400 หรือ ส่ง SMS / LINE ID = roihetpon1
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่  
auipui34@gmail.com  หรือ Line ID roihetpon1  แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai

ดูข้อสอบเพิ่มเติมที่ www.thaionline1.com

** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00

น. **

แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. นครพนม

 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. สกลนคร 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. มุกดาหาร 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. อุบลราชธานี 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. หนองคาย 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. อำนาจเจริญ 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. หนองบัวลำภู 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. ศรีสะเกษ 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. อุดรธานี 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. ยโสธร 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. เลย 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. กาฬสินธุ์ 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. ร้อยเอ็ด 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. มหาสารคาม 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. สุรินทร์ 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. ขอนแก่น 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. บุรีรัมย์ 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. เพชรบูรณ์ 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. ชัยภูมิ 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. นครราชสีมา 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. เชียงใหม่ 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. -เชียงราย 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. แม่ฮ่องสอน 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. พะเยา 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. ลำพูน 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. น่าน 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. ลำปาง 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. แพร่ 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. อุตรดิตถ์ 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. ตาก 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. พิษณุโลก 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. กำแพงเพชร 
แนวข้อสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. พิจิตร