ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] แบบจำลองทางการเงินและการตลาด Monte-Carlo Simulation in Excel

90 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 159
รายละเอียด
การใช้ Excel Monte-Carlo Simulation กับแบบจำลองทางการเงินและการตลาด in-house training 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1 ผู้ที่ต้องการใช้งาน Excel ในการสร้างแบบจำลอง เพื่อการการพยากรณ์

 2 มีพื้นฐานการใช้งาน Excel


หลักการและเหตุผล

    สิ่งแรกสุดที่ต้องทำในการสร้างแบบจำลองทางการเงินคือ การพยากรณ์รายได้หรือยอดขายจากการดำเนินงาน เพื่อนำมาใช้เป็นค่าตั้งต้น (SEED)ของงบการเงิน ซึ่งมีวิธีพยากรณ์หลายวิธี ในการประมาณการรายได้ ในตำราทั่วๆไปมักไม่มีการกล่าวถึงส่วนนี้ แต่ความเป็นจริงแล้ว ค่าตั้งต้นจะมีความสำคัญมาก หากเป็นค่าที่ไกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด จะทำให้แบบจำลองทางการเงินนั้นมีความเป็นไปได้และอยู่ในระดับความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้ การอบรมแบบ In house ครอบคลุม
-ทฤษฎีของ Monte-Carlo Simulation
-ค่าเริ่มต้นของแบบจำลอง(Seed)
-การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ด้วย excel
-การวัดการกระจายตัวของข้อมูลและตารางแจกแจงความถี่
-การสร้างเลขสุ่มและการใช้งานเลขสุ่มแต่ละชนิด
-โปรแกรม Excel Add-in,Simular free ware
-กรณีศึกษาแบบจำลองทางการเงินและการตลาด 
-การวิคราะห์และแปรผลจากแบบจำลอง

 เนื้อหาการอบรม
  • แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
  • การวัดการกระจายตัวของข้อมูลและตารางแจกแจงความถี่
  • เลขสุ่มและการใช้งาน
  • โปรแกรม Excel Add-in,Simular
  • แบบจำลองทางการเงินและการตลาด 
  • ข้อมูลเพิ่มเติม http://marketing-engineering-tools.blogspot.com/p/blog-page.html

                       http://marketing-engineering-tool.blogspot.com/p/blog-page.html

           ระยะเวลาอบรม 2-3 วัน