ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] IJ XW-T21 ทัวร์ ไต้หวัน TAIWAN TAIPEI ALISHAN ไทเป อาหลีซัน ไทจง เหย่หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6 วัน 4 คืน บิน XW ทัวร์ ไต้หวัน

2 ชม. ที่แล้ว - นนทบุรี - บางบัวทอง - คนดู 53

16,988 ฿

  • IJ XW-T21 ทัวร์ ไต้หวัน TAIWAN TAIPEI ALISHAN ไทเป อาหลีซัน ไทจง  เหย่หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6 วัน 4 คืน บิน XW รูปที่ 1
  • IJ XW-T21 ทัวร์ ไต้หวัน TAIWAN TAIPEI ALISHAN ไทเป อาหลีซัน ไทจง  เหย่หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6 วัน 4 คืน บิน XW รูปที่ 2
รายละเอียด
ทัวร์ ไต้หวัน

TAIWAN TAIPEI ALISHAN ไทเป อาหลีซัน ไทจง
เหย่หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่
วัดจงไถ่ฉานซื่อ ไทจง
ไทเป เหย๋หลิ่ว อุทยานหลิ๋ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขี้น) อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน
นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช็อปปิ้ง3ตลาดดัง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ตลาดซีเหมินติง
พักโรงแรม ไทเป2คืน ไทจง1คืน เจี๊ยอี้ 1คืน

เมนูเลิศ >> ชาบูไต้หวัน ปลาประธานาธิบดี สเต็กไต้หวัน

เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT เครื่องแบบ B777-200
ลำใหญ่ 415 ที่นั่ง น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

กำหนดการเดินทาง ตุลาคม 2560 – มกราคม 2561

วันเดินทาง

18-23ม.ค. 16,988 6,500 30

ไม่มีราคาเด็ก Inf 5,000฿

วันแรก สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน - หนานโถว- ผู่หลี่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา –วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – วัดจงไถ่ฉานซื่อ – ชิมชา – ไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ä --,เที่ยง,เย็น
วันที่สาม ไทจง - พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ – อาหลี่ซัน - ป่าสนพันปี –
เจี๊ยอี้ ä เช้า,เที่ยง,เย็น
วันที่สี่ เจี๊ยอี้ - ไทเป - ตึกไทเป101-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง ä เช้า,เที่ยง,---
วันที่ห้า ไทเป - หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น – อุทยานเหย๋หลิว - ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ä เช้า,เที่ยง,---
วันที่หก ท่าอากาศยานเถาหยวน -ท่าอากาศยานดอนเมือง ä เช้า (แบบกล่อง)


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่........

http://www.alldestinationtour.com/product/1324/ij-xw-t21-%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99-taiwan-taipei-alishan-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9B-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%88%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A7-%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2-6-%E0%B8%A7%E0%B8%B1

สายด่วน: 092-903 1997 / 063-146 6745 / 092-698-4494
IDLINE: 0929031997 / 0631466745 / 0926984494
https://www.facebook.com/alldestination
E-mail: alldestination@gmail.com
http://www.alldestinationtour.com