ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] รับจัดอบรมบรรยายทั่วประเทศในหัวข้อ หนทางสู่นวัตกรรม"

2546 สัปดาห์ ที่แล้ว - ปทุมธานี - คนดู 34

5,000 ฿

  • รับจัดอบรมบรรยายทั่วประเทศในหัวข้อ หนทางสู่นวัตกรรม
  • รับจัดอบรมบรรยายทั่วประเทศในหัวข้อ หนทางสู่นวัตกรรม
  • รับจัดอบรมบรรยายทั่วประเทศในหัวข้อ หนทางสู่นวัตกรรม
  • รับจัดอบรมบรรยายทั่วประเทศในหัวข้อ หนทางสู่นวัตกรรม
  • รับจัดอบรมบรรยายทั่วประเทศในหัวข้อ หนทางสู่นวัตกรรม
  • รับจัดอบรมบรรยายทั่วประเทศในหัวข้อ หนทางสู่นวัตกรรม
รายละเอียด

Team-Based InnovatIon Development (TID) : "การพัฒนานวัตกรรมและการแก้ปัญหาด้วยการทำงานร่วมกันเป็นทีม"
คำถามสำหรับผู้นำที่จะช่วยในการเเก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรม ทั้งจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย
1. ความคิดดีๆเกิดขึ้นได้อย่างไร
2. อะไรเป็นสาเหตุให้คนอยากทำงาน
3. ความสุขอยู่ที่ไหน
4. ทักษะที่่จำเป็นของคนยุคใหม่

ประวัติวิทยากร
เธียร พานิช : ปี 2520 จบการศึกษาปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ บางเเสน, ปี 2525 ได้รับทุนโครงการเรือเยาวชนอาเซี่ยน : The Ship for South-East Asian Youth Program(SSEAY), ปี 2539 สำเร็จการศึกษาด้านการออกเเบบเรือจาก Westlawn lnstitute of Marine Technology . Connecticut. USA

ปัจจุบัน : รับออกแบบกิจกรรม เป็นวิทยากรที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ ในด้านการสร้างทีม วัฒนธรรมองค์กร
และแนวทางที่จะนำไปสู่นวัตกรรมและการแก้ปัญหา
Email : tienpanich54@hotmail.com Mobile : 089-6100916

หน่วยงานที่เคยใช้บริการ : บ.สื่อสากล, บ.คิงทรัพย์ทวี, บ.จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน, บ.ตรังฟาร์ม, ไทยซัมมิทกรุ๊ป, โรงเรียนสมถวิลหัวหิน, คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, บ.เจริญอุตสาหกรรม, บ.เจเพรส

ภาพรวม : โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การแข่งขันสูง มีความซับซ้อนจนยากที่จะทำนายได้ เกิดการกระจายตัวในแนวราบ ฯลฯ เรามีทางเลือกมากขึ้น ทั้งยังต้องตัดสินใจภายใต้เวลาที่จำกัด ท่ามกลางข้อมูลข่าวสารมากมาย ซึ่งเป็นสภาวะที่มีทั้งโอกาสและภัยคุกคาม (Change : Opportunity & Threat)

เป้าหมาย : คือ "การอยู่รอด" ทั้งนี้การอยู่รอดขององค์กรทางธุรกิจกับสิ่งมีชีวิตมีลักษณะที่เหมือนกัน นั่นคือไม่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างโดดเดี่ยว หากต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีการปรับตัวอยู่เสมอเพื่อหาทางออกไปที่สุด ในรูปแบบของการแก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรมต่างๆ ซึ่งกระบวนการดังกล่าว ค่อยเป็นค่อยไปทีละน้อย ในลักษณะของการลองผิดลองถูก(trial&error) อะไรที่ใช้ไม่ได้จะถูกตัดทิ้งไป และเริ่มหาแนวทางใหม่ในทันที(Survive : variation&selection)

แนวทาง : สำหรับคนในองค์กรแล้วต้องเริ่มจากการตระหนักถึงปัญหา มีทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง มีทักษะการเรียนรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ อันเป็นผลมาจากการจัดการความรู้(KM) และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(LO)

ทักษะที่จำเป็น : Critical thinking, Problem solving, Creative thinking & Innovation, Lateral thinking, Cross-cultural understanding, Collaboration, Communication, Teamwork, Leadership, หรือ 3 ทักษะที่สำคัญคือ : ทักษะการเรียนรู้, ทักษะการคิด, และทักษะชีวิต (Learning skill, Thinking skill, Life skill)

หลักการและแนวคิด
- กระบวนการสร้างนวัตกรรมมีไว้เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร
- เป้าหมายขององค์กรเพื่อ รักษ์โลก, การพัฒนาแบบยั่งยืน, สร้างประโยชน์ให้กับองค์กร, ผู้เกี่ยวข้อง
และมวลมนุษย์(For the benefit of mankind)
- นวัตกรรมเป็นเรื่องแนวจิตวิทยาทีี่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและเป็นผลผลิตของ LO&KM
- สิ่งที่ต้องคำนึงเมื่อทำธุรกิจคือ ความเร็ว ราคายุติธรรม และความแปลกใหม่
- ส่วนผสมแห่งความสำเร็จคือ ความรู้, จินตนาการ และปณิธานเชิงกลยุทธ(strategic intent)
- ทักษะที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาคือ การคิดแนวข้าง(lateral thinking),
การคิดสร้างสรรค์(creativity), การรู้แจ้ง(insight), และอารมณ์ขัน(humor)

กิจกรรมอื่นๆ : การออกแบบ การแก้ปัญหา การนำเสนอ การอภิปราย การฝึกสมาธิ ดนตรีบำบัด ถามตอบ
:
ผลงานหนังสือ : 4MAT การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน,
เจาะอารมณ์, บ้านยิวน้อย, เผชิญภัยได้เรียนรู้, ติดปีกบิน, นอกกรอบวัฒนธรรม

ดนตรีประกอบบทเรียน : Paris Life : Offenbach, The Four Season(Spring) : Antonio Vivaldi,
Radetzky March : Johann Strauss, Gavotta Non Troppo Allegro : Prokofiev,
Pomp and Circumstance March No.1 : E. Elgar,
The Blue Danube : Johann Strauss, If you are happy and you know it.

ตัวอย่างบทเรียน
หัวข้อ : แนวทางสู่นวัตกรรม(4MAT for Innovation) เวลา : 3 ชั่วโมง(180 นาที)
การสอน : บรรยาย, ระดมสมอง, ดนตรีบำบัด, นิทานและเรื่องเล่า, ลงมือปฏิบัติ, ถาม&ตอบ
จุดประสงค์เพื่อ :
• ให้ตระหนักถึงปัญหารอบตัวและความจำเป็นในการสร้างนวัตกรรม
• ให้ทราบถึงองค์ประกอบที่เอื้อต่อการเกิดนวัตกรรม
• ให้มีประสบการณ์ตรงในการใช้องค์ความรู้เข้าแก้ปัญหา
• ให้สามารถประเมินและสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดนวัตกรรมในที่ทำงาน
การนำเสนอตามลำดับดังนี้ : -
ลำดับที่ 1 (10 นาที) : ปัญหาระดับประเทศและแนวทางการแก้ไขที่เป็นอยู่
ลำดับที่ 2 ( 20 นาที) : แนวทางการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตและองค์กรธุรกิจ
ลำดับที่ 3 ( 20 นาที) : องค์ประกอบที่เอื้อต่อการเกิดนวัตกรรม&การบริหารนวัตกรรม
ลำดับที่ 4 ( 20 นาที) : การบริหารจัดการความรู้(KM)&องค์กรแห่งการเรียนรู้(LO)
ลำดับที่ 5 (20 นาที) : “ความคิดดีๆ เกิดขึ้นได้อย่างไร” &การทำงานของสมอง
ลำดับที่ 6 (20 นาที) : “ทำอย่างไรให้คนอยากทำงาน” & กฎของมาสโล(Maslow)
ลำดับที่ 7 (20 นาที) : ทักษะแห่งยุคกับความจริงของโลกปัจจุบัน
ลำดับที่ 8 (20 นาที) : การทำงานร่วมกันระหว่างสมองและจิตใจ
ลำดับที่ 9 (20 นาที) : 4MAT for Innovation : เครื่องมือสำหรับสร้างนวัตกรรม
ลำดับที่ 10 (10 นาที) : สรุปการบรรยาย ถาม&ตอบ ประเมินผล

ตัวอย่างกำหนดการและกิจกรรมในการฝึกอบรมที่ใช้เวลาหนึ่งวัน (09:00 – 16:00)
09:00 พิธีเปิดประชุม : แจ้งจุดประสงค์, ข้อตกลง, หลักการที่เกี่ยวข้อง
09:30-10:40 บทเรียนพื้นฐาน (สร้างความคุ้นเคยต่อกัน, ปรับทัศนคติ, ลองทำสิ่งใหม่ๆ,
เตรียมพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ, ฯลฯ)
10:40-11:00 พักดื่มกาแฟ อาหารว่าง
11:00-12:00 หงายหลังล้มตัวลงบนตาข่าย (Trust Fall)
(การเผชิญหน้ากับความกลัว, ความไว้วางใจ, ความรับผิดชอบ)
12:00-13:00 อาหารกลางวัน
13:00-14:00 ลำเลียงลูกกอล์ฟไปลงตะกร้า (ทำงานเป็นทีม, จุดอ่อน, ผู้นำ)
14:00-15:00 สร้างหอคอย (คิดบวก, จินตนาการ, การแก้ปัญหา, ทำงานเป็นทีม)
15:00-16:00 ผูกเงื่อน (การแก้ปัญหา, การเรียนรู้แบบต่างๆ, ความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ)
16:00 ปิดประชุม/closing

จุดประสงค์เพื่อ :-
• เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน (Relationship)
• เสริมสร้างภาวะผู้นำด้วยการเปิดใจกว้าง กล้าเผชิญความท้าทายต่อสิ่งใหม่ๆ
กล้าออกจาก Comfort Zone (Leadership)
• เสริมสร้างทัศนคติบวกและการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Positive thinking & Creative Problem Solving)